SVAR: Det beror på var du arbetar. Offentlighetsprincipen gäller för uppgifter om lön för anställda på den offentliga arbetsmarknaden, det vill säga anställda hos stat, kommun eller landsting. Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. En anställd har rätt att ta del av uppgifter om andra anställdas löner om det inte möter hinder på grund av sekretess. Men normalt sett omfattas inte uppgifter om lön av sekretess.En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Med detta menas enligt Justitie­ombudsmannen (JO) att besked i en utlämnandefråga bör lämnas redan samma dag som begäran har gjorts.