I Skåne kostar demensvården cirka 6 miljarder kronor. Undersökningar visar att man kan spara mellan 20-30 procent av de här stora kostnaderna om man sätter in rätt medicinering. Men tyvärr visar det sig att den borgerligt styrda Region Skåne är näst sämst på att ge bromsmediciner till personer som drabbas av Alzheimer.
Sverige kommer liksom andra industriländer att få allt fler äldre, bland annat som en följd av ökad livslängd. Det är positivt och ett kvitto på framgångsrik välfärd.

De flesta av oss känner säkert någon som har drabbats av demens. Det är en svår sjukdom och oavsett om den drabbar tidigt eller sent i livet så innebär den en utsatt situation både för den drabbade och anhöriga. Enligt forskning finns det närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd kopplade till demens, men den allra vanligaste är Alzheimers sjukdom som står för 50-70 procent av demenssjukdomarna.
Demens leder till nedsatt kognitiv förmåga och kommer ofta smygande. För de flesta människor innebär det ett ökat behov av vård och stöd i vardagen. Det blir också en förändrad och krävande livssituation för anhöriga och närstående.
Beräkningar visar att över 150 000 svenskar lider av demens. Enligt uppgifter från demenscentrum kommer den här siffran att stiga drastiskt till 180 000 år 2025 och om befolkningsprognosen håller och inga nya läkemedel framställs så kan vi räkna med att år 2050 finns ca 240 000 demenssjuka i Sverige. Det är en oroande utveckling, demens har blivit en folksjukdom. Forskningen har inte kommit så långt att man kan bota demens men det finns bromsmediciner som kan fördröja förloppet och lindra symptom. Undersökningar visar att bromsmediciner mot Alzheimer som sätts in tidigt ger över 70 procent av de drabbade goda effekter.

Det har tyvärr visat sig att den borgerligt styrda Region Skåne är näst sämst på att ge bromsmediciner till personer som drabbas av Alzheimer. Undersökningar visar att endast en tredjedel av de drabbade får medicinering mot sin sjukdom. Så får det inte vara!
Sjukvården måste gå in med tillräckliga resurser för att underlätta livet för demenssjuka personer. Varje individ ska oavsett betalningsförmåga, social bakgrund, kön, etnicitet, ålder, sjukdom eller geografisk tillhörighet få tillgång till medicinering och vård. Läkemedel är en betydande del av en fungerande sjukvård.
En rapport från Alzheimar`s Diseas International, visar att demens kommer att ha stor påverkan på världsekonomin. I Skåne kostar demensvården cirka 6 miljarder kronor. Undersökningar visar att man kan spara mellan 20-30 procent av de här stora kostnaderna om man sätter in rätt medicinering.
En del äldre som drabbas av demens drar sig undan och isolerar sig när de inser att de inte kan klara av dagliga sysslor. Isolering och ensamhet leder till ytterligare ohälsa och ofta till depression.
Det blir en ond cirkel för den drabbade men även för anhöriga.
En god demensvård ska präglas av hög kvalitet, värdig människosyn och riktade insatser för de drabbade och deras anhöriga.
Tillgång till mediciner som lindrar ska vara en självklarhet. Det vinner både den enskilde, omgivningen och samhället på.

Carina Nilsson (S)
Kommunalråd för vård och omsorg