SVAR: Någon uttrycklig regel att man måste vara två vid förflyttningar har jag inte hittat.   I Arbetsmiljöverkets föreskrift Omvårdnadsarbete i enskilt hem sägs dock att det är vanligt med  belastningsskador på grund av arbete som innebär lyft, vändning eller fysiskt stöd vid sådant som bäddning, toalettbesök eller gångträning. Därför är det viktigt att arbetet organiseras så att skaderiskerna så långt som möjligt undanröjs.
När det inte går att använda tekniska hjälpmedel av medicinska skäl är det angeläget att arbetsgivaren vidtar andra åtgärder, som att öka bemanningen. Arbetstagarna kan också behöva genomgå särskild utbildning i lyft- och förflyttningsteknik.
I föreskrifterna AFS 1998:1 om Belastningsergonomi och AFS 2000:1 om Manuell hantering står mer att läsa om lyft. Du hittar dem på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och om den  inte är tillfredsställande finns en möjlighet för skyddsombud att begära åtgärder av arbetsgivaren. Om då inget händer kan ­skydds­ombudet göra en framställan om föreläggande eller förbud till Arbetsmiljöverket enligt arbets­miljölagen. Mitt råd är att du tar kontakt med ditt skyddsombud.