SVAR: Du kan tyvärr inte få någon annan typ av ersättning medan du väntar på beslut på din ansökan om sjukersättning. Men du kan kräva att Försäkringskassan fattar ett provisoriskt beslut i avvaktan på det slutliga beslutet. FK måste då snarast fatta ett provisoriskt beslut.
Kanske anser man vid denna prövning att det finns sannolika skäl för att du kommer att få sjuk-ersättning, samt att sjukersättningen är av väsentlig betydelse för dig utifrån din ekonomiska och enskilda situation.  I så fall har du rätt till ersättning fram tills det slutliga beslutet fattas eller i max tre månader.
Om FK vid det slutliga beslutet skulle ändra sig angående sjuk-ersättningens storlek kan du i vissa fall bli återbetalningsskyldig. Men det gäller bara om du lämnat oriktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter som exempelvis om du arbetat i viss omfattning utan att meddela FK. Du kan också bli återbetalnings­skyldig om Försäkrings­kassan gjort något fel, exempelvis betalat ut för mycket pengar och du förstod detta.