SVAR: Jag förstår att ditt initiativ att spela för de boende varit uppskattat och att det känns snopet att få höra att sekretessreglerna sätter hinder i vägen. Gruppboende regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Om gruppboendet drivs av det allmänna, det vill säga kommunen, finns regler om sekretess i Lagen om offentlighet och sekretess. Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står helt klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.Om gruppboendet drivs i enskild regi gäller tystnadsplikt enligt  LSS. Om någon vid dina besök på gruppboendet röjer sekretessbelagda uppgifter till dig muntligen, lämnar ut allmän handling eller på annat sätt, kan det handla om brott mot sekretessen. Min bedömning är att det möjligen kan finnas en sådan risk på grund av att du spelar i de funktionshindrades bostad och inte i en allmän lokal. Jag föreslår att du ber chefen i fråga om en utförligare förklaring.