Reallönerna för både arbetare och tjänstemän ökade påtagligt under förra avtalsperioden. En kraftigt bidragande orsak var att priserna stod stilla och räntorna sjönk under krisåret 2009.
Ett diagram i LO:s Lönerapport 2010 visar hur löneökningarna för arbetare under 1995-2009 konstant var mellan 3-4 procent per år. Prisökningarna har däremot varierat mycket kraftigt från år till år.
Det resulterade i att nästan lika stora löneökningar 2008 respektive 2009 gav helt olika utslag för hushållekonomierna. 2008 åt prisökningarna upp nästan hela inkomstökningen. Året därpå, 2009, skedde inte alls detta.

I slutet på 90-talet fick tjänstemännen regelbundet mer än arbetarna. Men sedan 2002 har det inte varit så, om man räknar i procent. Räknar man i kronor har klyftan mellan arbetare och tjänstemän fortsatt att öka.
I LO-rapporten räknar man samman alla tjänstemän i en grupp. Det begränsar vilka slutsatser man kan dra. Det finns topptjänstemän som tjänar mångfalt mer än lägre tjänstemän. Och många av de senare tjänade betydligt mindre än väl avlönade arbetare.

LO-förbunden hade, enligt Bard, i sin samordning inför avtalsrörelsen 2007-2009 fokuserat på att ge kvinnor och lågavlönade extra löneökningar:
– Satsningen visar sig nu ha blivit mycket lyckad då löneskillnaderna har minskat mellan såväl kvinnor som män, som mellan arbetare och tjänstemän, är hans slutsats.
Bardh menar att det här måste vara en långsiktig strategi.

Räknat i procent har skillnaderna minskat. LO-arbetarnas löner ökade under perioden med 11,6 procent medan tjänstemannagruppen fick i genomsnitt 11,5 procent. Men i kronor ökade tjänstemännens löner med nästan tusenlappen mer. 

 

Ökning 2007-2009

Arbetare

+2 280kr

Tjänstemän

+3 260kr

På liknande sätt ser det ut när man jämför män och kvinnors löner. Kvinnorna fick högre procent men färre kronor i lönelyft.

 

Ökning 2007-2009

Män

+2 950kr

Kvinnor

+2 750kr


Könsskillnaden mellan
kommunalarna som jobbar för kommunerna är mycket små. Snittlönen för arbetare i kommunerna var 2009 för kvinnor 20 000 (heltid) och 20 400 för män. Allt beror på att andelen män och kvinnor är olika stor i olika yrken. Räknar vi bort den faktorn tjänar kvinnorna nu 2 procent mer än männen.