I LO-ekonomernas höstprognos växer samhällsekonomin (BNP) med 3,1 procent nästa år. Det blir 1,1 procent fler jobb. Men arbetslösheten sjunker nästa inte alls.

Förklaringen är att dels tror de att företagen kan producera mer utan att anställa fler. Dels att antalet personer i arbetsför ålder som vill jobba (arbetskraften) växer kraftigt.

I sin senaste budget höjde Anders Borg sitt sparmål för den statliga budgeten till två procent. LO-ekonomerna kritiserar honom för det.

– Regeringens politik har ensidigt inriktats mot att öka arbetskraftsutbudet, men problemet är att efterfrågan är för låg, säger Lena Westerlund.

 

LO-ekonomerna vill att finansministern spenderar 12 fler miljarder nästa år jämfört med budgetförslaget. Det är ingen jättestor skillnad. Den offentliga sektorns, statens och kommunernas, bidrag till efterfrågan skulle öka med bara 1,5 procent.

– Det är möjligt att det inte skulle göra så stor skillnad under de närmaste åren. Vårt program handlar om att långsiktigt få bra produktivitet och tillväxt, säger LO-ekonom Lars Ernsäter.

Även med den politik som ni förordar skulle arbetslösheten vara väldigt hög nästa år?

– Ja det skulle den vara. Även med vår politik skulle arbetslösheten vara allt för hög nästa år, svarar Lena Westerlund.

– Vi drabbades av en väldigt stor kris, arbetslösheten steg till en väldigt hög nivå. Utbudspolitiken driver ut väldigt många människor i arbetskraften och den möts inte av en efterfrågan.

Hon menar att hennes förslag inte ska ses som ett kortsiktigt sätt att hålla upp efterfrågan i samhällsekonomin.

 

LO-ekonomerna förordar en flyttpolitik. Det ska bli lättare för löntagare att flytta inom landet eller arbetspendla. Genom arbetsmarknadsutbildning, utbyggda kommunikationer och bostadsbyggande ska företagen få den arbetskraft de vill ha. Och utbyggnaden av kommunikationerna och bostadsbyggandet skapar jobb. Istället för ROT-bidrag vill Lena Westerlund stimulera bygget av hyreslägenheter.

Hon tycker att utvecklingen mot en större andel bostadsrätter är en olycklig utveckling.

– Den strukturomvandling som ständigt pågår på arbetsmarknaden kan innebära att människor behöver flytta för att få jobb som de är väl lämpade för. Ägt boende (liksom bostadsbrist) kan dock bromsa den geografiska rörligheten, står det i rapporten.

– Vi vill se satsningar som lägger grunden för en högre ekonomisk tillväxt på längre sikt. Flera tillväxtregioner lider brist på infrastruktur och bostäder vilket hämmar dess utveckling, säger Lena Westerlund.

– Genom att åtgärda detta och samtidigt satsa på utbildning för att möta företagens behov av utbildad arbetskraft skulle Sverige kunna öka sysselsättningen och pressa arbetslösheten rejält.

Skattereform och förbättrad a-kassa finns också med i framtidsprogrammet.

 

Kommunerna och landstingen nämns däremot nästan inte alls. Någon framtidssatsning på kommunal verksamhet finns inte med.

LO-ekonomerna skriver:

”För att undvika nedskärningar i välfärden behövs ett större tillfälligt tillskott till kommunsektorn än det extra statsbidrag på 3 miljarder kronor för 2011 som aviserades i budgetpropositionen”.

Besked om hur mycket LO-ekonomerna vill satsa ges inte.

Som KA tidigare berättat innebär finansministerns budgetförslag cirka 8 miljarder mindre till kommunsektorn jämfört med i år.