Den arrangerades av Kommunal tillsammans med Vårdföretagarna på tisdagen i Almedalsveckan. Representanter för alla riksdagspartier deltog.
När hon hälsades välkommen och gratulerades till att vara Kommunals nya ordförande hann hon också replikera att hon var ”fackföreningsrörelsens coming lady”.
Den andra utmaningen hon nämnde var den politiska; hon vill se en annan regering. Ett uttalande som fick ett fåtal spridda applåder av publiken i tältet på en innergård i Visby.

Anne-Sophie Sjöberg från Vårdföretagarna ansåg att den största utmaningen var att få långsiktiga och stabila regler. Att undvika ”återställare” av reglerna vart fjärde år.
Företrädare för de politiska partierna rankade olika saker. Alliansen var först ut. Centern började med att lyfta fram folkhälsarbetet, valfrihet, hög tillgänglighet, fler vårdgivare och LOV, lagen om valfrihetssystem.
Kristdemokraterna listade köfri sjukvård, vårdgarantin, valfrihet, säker sjukvård och hälsofokus.
Moderaterna tog upp jämlik vård, patienträttighetslag och att de offentliga arbetsgivarna behöver en bra arbetsgivarpolitik.
Folkpartiet vill se högre kvalitet, säker tillgänglighet, vård på lika villkor och effektivare användning av resurserna.

Från de rödgröna inledde Socialdemokraterna som poängterade att det var viktigt att ha resurser för att bedriva vård. Och hävdade att 25 000 anställda lämnat vården under den här mandatperioden då vårdplatserna blivit sämre. Även S framhöll vikten av valfrihet, att vårdgarantin fungerar och att ingen ska få köpa sig före. Publiken applåderade.
Vänstern påminde om hälso- och sjukvårdslagen som ger alla rätt till god vård på lika villkor. Men hävdade att det skett ett paradigmskifte under mandatperioden. Viktigt är fördelningen av pengar samt samarbete mellan kommuner och landsting. Även V ville att de offentliga arbetsgivarna ska bli bättre, många undersköterskor försvann under 90-talskrisen och nu behöver bemanningen ses över. Budskapet var att det behövs fler anställda och omvårdnadsarbetare.
Miljöpartiet framhöll att sjukvård som inte fungerar gör att socialförsäkringarna blir dyrare. Därför är folkhälsoarbetet viktigt.
Anders Andersson (KD) tog upp att Vänsterns Lars Ohly i gårdagens Almedalstal förespråkat stora satsningar på offentlig verksamhet:
– Ohly vill skapa en ny DDR-stat.

Publiken applåderade. Vänsterns Elina Linna blev mållös. Miljöparitets Gunvor G Ericson replikerade:
– Förlöjligande är en känd härskarteknik. Jag tror att vi tjänar på en saklig diskussion.
Därmed kom debatten in på frågan om skattefinansierad verksamhet ska drivas med vinst.
V ansåg inte det. MP poängterade att det inte handlar om vinstuttag utan om vinstutdelning. Och tillstod att de rödgröna partierna har olika åsikter och lovade att man ska kompromissa.
Ingrid Lennerwald, S, hänvisade till ett kongressbeslut, men hade förståelse för att det väcker känslor att vinsten går ner i någons fickor samtidigt som resurserna tryter i vården. Hon slog fast att pengar också behövs till kompetensutveckling. Liksom tydliga spelregler. Och att LOV är fel.
Alliansen var snabb att försvara LOV.

Så gick frågan om vinster i vården till Annelie Nordström:
– Kommunal har länge markerat att det är viktigt att vården är av bra kvalitet. Det finns olika sätt att uppnå det, bra kvalitet behöver utvecklas både i offentlig och privat verksamhet. Det är tråkigt att man i några år tänkt att det är de privata alternativen som ska komma med kvalitet. Det behövs en väldig utveckling av den offentliga verksamheten. Politikerna behöver tänka igenom vilka behov som finns. Kommunals kvinnor har den mest komplicerade ohälsobilden.
Privata företag är bra om de kan tillföra dynamik och om man kan jämföra hur olika tjänster utförs, framhöll Annelie Nordström. Hon poängterade också tillgängligheten. Och påminde om riksdagens prioritering att vård i första hand ska ges efter människovärdesprincipen, i andra hand efter behovs- och solidraritetsprincipen och i tredje hand efter kostnadseffektivitetsprincipen.
– Det har hamnat i skymundan. Det är bra att ha detta i tankarna när vi tänker på vinst och utförande, sa Annelie Nordström.
Hon tillade att de andra fått prata för mycket. Publiken i det varma tältet skrattade. Och Annelie Nordström började prata om vinster, lagar och regleringar. Hon vill se styrsystem och anser att vinster behövs för att utveckla kvalitet, kompetensutveckling, investeringar i teknik och forskning.
– När det gäller att ta ut vinster som hamnar i egen ficka kan det vara ett incitament som behövs. Men det behövs också restriktioner och tankar om hur det ska ske. Vi behöver tillföra moral och etik.

Annelie Nordström poängterade också att hon inte ser vården som en bransch för småföretagare. Forskning och teknik kräver för stora investeringar. Sedan angrep hon arbetsgivarna:
– Det är skamligt svävande besked ni ger om arbetsgivarpolitiken.
Hon lyfte fram att det har stor betydelse hur människor blir behandlade och bemötta i vården. Att arbetsgivarnas politik är avgörande för klimatet och anställningsvillkoren.  
– Man kan arbeta 68 procent på visstid i tio år innan man får en fast anställning.
Det är arbetsgivarnas fel att bara en handfull söker till vårdutbildningarna anser Annelie Nordström och uppmanade arbetsgivarna att kliva fram och visa vad de vill.
Vårdföretagarna poängterade människors rätt att välja, framhöll mångfald av offentligt och privat. Men uttryckte också förståelse för kritiken mot stora vinster och talade om vikten av tydliga uppföljningar.
Och återkom till att ett maktskifte kan innebära ”återställare” av reglerna och att det är tröttande att hantera detta vart fjärde år.

Men trots att flera politiker kom tills tals var det efter debatten oklart om det skulle gå att nå en blocköverskridande överenskommelse i vårdfrågan.
Annelie Nordström efterlyste att Alliansen skulle intressera sig för vad Kommunal anser om vårdens innehåll och arbetsgivarpolitiken.
– Aldrig förut har så många haft tillgång till så mycket bra vård. Då är det svårt att förstå att medarbetarna har tillräckligt bra betalt. Det handlar om hur mycket pengar som man avsätter. Får vi inte en annan arbetsgivarpolitik får ni ser om efter personal.
Annelie Nordström tog också upp att det handlar om hur man ser på personalen. Att de behöver inflytande över vad de gör i sitt arbete och hur man använder arbetstiden.
– Männen i Räddningstjänsten får debriefing om de mött en död människa. Tanterna i äldreomsorgen kan möta döda människor flera gånger om dagen. De får ingen debriefing. Det handlar om synsätt.