Riksdagen debatterar idag regeringens förslag till en ny kollektivtrafiklag; ett förslag som bygger på den hårt kritiserade Lundinutredningen. Genom ökad kommersialisering och avreglering av kollektivtrafiken raserar regeringen möjligheterna till effektiv samordning. De största förlorarna är resenärerna som får svårare att hitta de klimatsmarta kollektiva resmöjligheterna. Dessutom riskerar man att få man betala mer för dessa resor. Resultatet är en tillbakagång till sämre och dyrare kollektivtrafik.

Möjligheterna till snabb och korrekt trafikinformation, en rimlig och lättbegriplig prisnivå som gör att alla har möjlighet att åka kollektivt, och en hög punktlighet där man kan lita på att tidtabellerna gäller är det viktigaste för resenärerna. Regeringens lagförslag går i motsatt riktning och innebär istället att man öppnar upp för marknadspåverkan på alla nivåer: på priserna, på planeringen av trafikutbudet och på samordningen av den viktiga kollektivtrafiken. Den nya kollektivtrafiklagens viktigaste syfte är att ge möjlighet för intresserade trafikföretag att ”testa marknaden” genom att göra anspråk på vissa resor som de bedömer som möjliga att kommersialisera. Om man inte lyckas få en bra ekonomi på detta har företaget rätt att med kort varsel dra sig ur sitt åtagande. Detta skulle inte gynna den positiva utveckling vi sett de senaste åren.

Skåne, Östergötland
och Jönköping är exempel på regioner som fått ett kraftigt ökat resande tack vare strategiska satsningar på bland annat bättre regional tågtrafik med väl fungerande bussanslutningar. Denna utveckling riskerar att slås sönder om den nya kollektivtrafiklagen införs. Fokus flyttas då från ökad samordning där olika trafikslag samspelar, till en marknadsorientering där huvudsyftet är att ge ökade möjligheter för kommersiella lösningar. Kommunal är djupt oroat över detta.

Att öka resenärsperspektivet och förbättra informationen, öka tillgängligheten, hitta enklare taxelösningar och ge tryggare resegarantier är förutsättningar för en levande kollektivtrafik i framtiden. Allt detta kräver ett samordnat system – något som de rödgröna vill satsa på. Motiven för de genomgripande lagförändringar som regeringen för fram är svaga och oklara. Istället för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar för att med ett långsiktigt perspektiv driva på den positiva utveckling som redan pågår, sätts käppar i hjulen – både bildligt och bokstavligt.

Kollektivtrafik är inte som vilken vara eller tjänst som helst. Den betyder möjlighet att gå i skola, träffa vänner, få regelbunden vård och omsorg och kunna handla mat. Arbetsmarknaden och tillväxten vilar på en väl fungerande kollektivtrafik. Sverige har dessutom höga ambitioner att nå klimatmålen – då är det nödvändigt att man kan välja ett klimatsmart resande.

Lagförslaget innebär också begränsningar när det gäller kollektivtrafikhuvudmännens möjligheter att ställa krav på de företag som ska få i uppdrag att köra kollektivtrafik. Kommunal vill se en utveckling där trafikföretag som investerar i sin personal och i miljöteknik gynnas på bekostnad av de trafikföretag som är ute efter kortsiktiga vinster. Denna aspekt tas inte i beaktning i det nya lagförslaget.

Kommunal vill verka för ett kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken. Vi vill stödja attraktiva trafiklösningar som siktar mot framtiden – trafiklösningar som människor, företag och samhälle vinner på.  Dessa lösningar planerar de rödgröna att arbeta för vid en valseger. En rödgrön valseger måste riva upp regeringens förslag till kollektivtrafiklag och sikta mot en modern samordnad trafiklagstiftning – för resenärernas och miljöns bästa.

Annelie Nordström
, ordförande Kommunal
Hård-Lars Andersson, Trafiksektionen Kommunal Stockholm
Peter Boström
, Trafiksektionen Kommunal