Mobbning är vanligt i människovårdande yrken. Nu ska mobbning i kommuner och landsting kartläggas i ett forskningsprojekt. Professor Margaretha Strandmark och en forskargrupp vid Karlstads universitet ska erbjuda arbetsplatser att tillsammans med forskarna utveckla handlingsplaner för att förebygga mobbning. Tanken är att dessa ska diskuteras fram på varje arbetsplats.
– Om alla är delaktiga från början blir det lättare att hålla fast vid handlingsplanen. Det viktigaste är att ha ett öppet klimat så att alla har lika rätt att säga sin mening, säger Margaretha Strandmark.

Vad planerna ska innehålla är inte bestämt i förväg. Men de kan exempelvis utgå från att arbetsplatsen inte tillåter rykten, kränkningar, svek, att man ska stötta varandra, att ledarskapet ska vara demokratiskt och hur man ska hantera konflikter.
Det är viktigt att chefen tar tag i konflikter innan de blir en grogrund för mobbning.
– Chefen ska kunna skapa goda relationer med alla på arbetsplatsen, men ska också vara rak och stå på sig i diskussioner.
Arbetsgruppen behöver också vara överens om hur man ska jobba. Om man ska ha en regellista att följa till punkt och pricka eller om man ska vara mer kreativ och flexibel.
– Man måste ha ett mellanting. Regler motverkar frihet och utveckling. Frihet till varje pris blir kaos. Sådant måste man prata om.

Hur man jobbar kan bero på om man har ett materiellt synsätt, där ekonomin styr och man räknar minuter hos patienten. Eller ett humanistiskt, där man anser att man ska göra mer för människan.
Som exempel tar Margaretha Strandmark en tight organisation. I den finns det risk att man utgår från löpandebandprincipen. Då minskar utrymmet att utgå från patienternas behov.
– Men det är inte säkert att det tar mer tid att utgå från patient-ernas behov. Det kan spara tid att bemöta behov i stället för att patienten klagar hela tiden.

Där är det viktigt att ledningen tillåter att man diskuterar hur man ska jobba. Annars finns det risk att alla jobbar snabbare och snabbare och stämningen på jobbet blir sämre. Då kan mobbning ta fart.
Många som blir mobbade är kompetenta personer som har tydliga idéer om hur de ska arbeta. Arbetskamraterna kan uppleva dem som ett hot. Chefen kan hantera det genom att ta upp olika förslag om hur man ska jobba. Man kan diskutera för- och nackdelar, överväga dem och fatta beslut. Ofta kan den processen ta tid.

Så förhindras mobbning

- En chef som vill ha demokrati, öppen kommunikation och löser konflikter.
- En värdegrund om vilka värderingar som gäller som arbetsgruppen tagit fram tillsammans.
- Att man tillsammans kommit överens om vilka arbetssätt som gäller.
- Att ryktesspridning stoppas.
- Att kränkningar inte tillåts.

Arbetsgivaren ska förebygga enligt lagen

Mobbning ska inte accepteras. Och arbetsgivaren har skyldighet att se till att det inte uppstår.
Det säger arbetsmiljölagstiftningen. Där slås det fast att arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att mobbning inte uppstår. Det ska ske tillsammans med de anställda.

1 Arbetsgivaren ska ta fram en policy som klargör de värdegrunder som gäller på arbetsplatsen. Policyn ska förankras väl.

2 Arbetsgivaren ska klargöra att mobbning inte accepteras.

3 Policyn ska uppmuntra till respektfulla relationer på arbetsplatsen och visa vad som förväntas av arbetstagarna.

4 Det ska finnas rutiner som visar vad chefen ska göra för att förebygga.

5 Det ska finnas rutiner för att fånga upp signaler om olika problem och missförhållanden (till exempel stress, förändringar, ansvarsfördelning) som kan orsaka mobbning.

6 Rutinerna ska ange vad som bör göras om man upptäcker tecken på mobbning. Det ska stå vem man ska vända sig till om någon utsätts för kränkningar, att chefen snabbt ska kontakta den utsatte och vilket stöd som finns.

7 De anställda ska känna till rutinerna.

8 Policy och rutiner ska granskas återkommande.

Källor: AFS 1993:17, AFS 2001:1, Undvik mobbning på jobbet (Prevent).