SVAR: Om olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet lett till dödsfall eller svårare person-skada, eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, då är arbetsgiv-aren skyldig att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Annars kan arbetsgivaren dömas till böter. En arbetsgivare som får veta att en anställd drabbats av arbetsskada är dessutom skyldig att anmäla skadan till Försäk-ringskassan. Detta om skadan kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning från Försäkringskassan eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Anmälan ska också göras om skadan leder till sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men. Anmälan görs på särskild blankett från Försäk-ringskassan. Slutligen ska sägas att den som siktar på någon annan med en laserpekare kan göra sig skyldig till misshandel eller ofredande enligt brottsbalken. För dessa brott kan man dömas till böter eller fängelse.