– Vi borde hoppa, skrika, gapa och bråka, sa Susanne Dahlqvist, Stockholm.
Hon kommer från Täby där så gott som all kommunal verksamhet privatiserats. Och tycker att Kommunals allra viktigaste fråga är att få stopp på privatiseringarna och att skattepengar går till marknadskrafterna.

– Jag vill att vi tar ställning till hur vi ska hantera våra skattepengar. Nu över vi ner dem i fickorna på några som inte betalar skatt i vårt land. Jag kan inte i min vildaste fantasi ta ställning för det, sa Susanne Dahlqvist.
Debatten var intensiv när Stockholms motion K:38 med krav på att Kommunal ska ta kamp mot fortsatt konkurrensutsättning och för återdemokratisering och utbyggnad av den offentliga sektorn. Krav ställdes på att en plan skulle tas fram kampen och ett nytt program som säger nej till fortsatt konkurrensutsättning och utförsäljning.
– Man ska inte göra ekonomisk vinst på skattepengar. Kommunal ska sätta ner foten och säga nej till privatisering av skattefinansierad verksamhet, sa Ann-Louise Forslund, Västmanland.

Det är dags att fundera över de beslut vi redan fattat och vilka konsekvenserna blev, hävdade Christina Dahlström, Älvsborg.
Håkan Nilsson, Västerbotten, framhöll S-majoriteten i Skellefteå som behållit all verksamhet i egen regi.
Dan Gabrielsson, Skaraborg, hävdade att Kommunal som inte tidigare sagt nej till privat gjort sig medskyldigt till kaoset i Stockholm. Och att det var dags att dra igen dörren till marknadskrafterna.
– Vi ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och barn, sa Dan Gabrielsson.

Men att Kommunal är medskyldigt till  ökade privatiseringar ansåg inte förbundsordförande Annelie Nordström (fd Hellander).
– Den rörelsen har varit i rörelse länge, globalt, och påverkat Kommunal, sa Annelie Nordström.
Och påminde om att Kommunal har lagt fast att den största delen av välfärdssektorns tjänster ska drivas i offentlig regi.
– Vi har anledning att fundera över hur vi ska agera, vilka strategier som är de bästa för välfärdens kvalitet och medlemmarnas arbetsvillkor. Det är oerhört angeläget att hitta en sammanhållen strategi för hur vi ska agera, sa Annelie Nordström.

Förbundsstyrelsen slog fast att överskott i både offentlig och privat verksamhet ska användas till utveckling och trygghet. Och att Kommunal inte kan acceptera att vinst skapas genom dålig kvalitet, genom att verksamheten utarmas och att personalen förslits. Men att beslut om utformningen av välfärdspolitiken ska fattas av kommuner, landsting och Riksdag.
– Vi är överens om att vi inte ska tjäna pengar på barn, sjuka och gamla, sa Annelie Nordström.
Men den situation som finns måste Kommunal hantera, den försvinner inte med ett beslut poängterade hon.

Men när beslutet fattades förlorade förbundsstyrelsen. Kongressen tog ställning för Stockholms motion och att Kommunal ska driva en aktiv kamp mot fortsatt konkurrensutsättning och för uppbyggnad av den offentliga sektorn. Och att en plan ska tas fram för detta. Med tillägget från förbundsstyrelsen att Kommunal ska utarbeta en ny samlad strategi i dessa frågor.
Debatten var minst lika intensiv om motionerna som krävde att vinsterna ska begränsas i skattefinansierad verksamhet. Krav ställdes på att vinsterna används till arbetsmiljöarbete, löneökningar och återinvesteras för att höja kvaliteten. Att endast icke vinstdrivande företag få ta över vård, skola och omsorg. Kommunal Stockholms län vill också se en anpassning av lagarna som styr vinstdelning i företag som är skattefinansierade. Och att detta ska ske i facklig-politisk samverkan.

Förbundsstyrelsen ville bemöta detta med att Kommunal med facklig-politisk samverkan och kontakter med beslutsfattare ska förhindra försäljningar, upphandlingar och ersättningssystem som riskerar att välfärden segregeras och kvaliteten utarmas. Och på det sättet ska Kommunal motverka övervinster och oskäliga vinstuttag som hotar de anställdas arbetsvillkor och trygghet.
Susanne Dahlqvist, Stockholm, var snabb att poängtera att det är galet att skattepengarna slutar i skatteparadiset Jersey.
– Vi måste driva verksamheter där pengarna återinvesteras, sa Susanne Dahlqvist.

Carina Lenngren berättade om att hon skrev sin motion efter att hon in sett på TV att Stockholms stad sålt flera förskolor för tre miljoner kronor och att bara den minsta av den var värd tre miljoner kronor.
– Jag tror att ingen kunde tänka sig att Stockholm kunde sälja ut så mycket så fort. Det är våra skattepengar det handlar om och det är inte OK, sa Carina Lenngren.
Bodil Umegård, utredare på Kommunal, som företrädde förbundsstyrelsen framhöll att privata företag till sin natur är vinstdrivande, att det är svårt att motsätta sig skälig avkastning.
– Det gagnar inte brukarnas intressen att företag är så svaga att de inte upparbetar vinst, sa Bodil Umegård.
Hon betonade att tydliga krav måste ställas på kvalitet, meddelarskydd och insyn.

Annelie Nordström tog Vårdval Stockholm som ett exempel på att allt för mycket resurser dras till områden med mindre behov på bekostnad av att områden med stora behov dräneras på resurser. Som alternativ såg hon de rödgrönas alternativ Hälsoval Stockholm där fördelning ska ske efter behov.
– Det är frågan om vem som styr. Det är viktigt att vinna valet. Vi ska se till att den politiska viljan att styra över systemen finns i den Socialdemokratiska regering som kommer, sa Annelie Nordström.
För att vinna kampen ansåg hon att det är viktigt hur Kommunal agerar i varje enskilt upphandlingstillfälle.

Därefter föreslog hon att förhandlingarna skulle ajouneras tills ett uttalande tagits fram om krav på hur riksdagen ska utreda vilka regler som ska gälla inom den skattefinansierade sektorn och att Kommunal starkt ogillar den utförsäljningar.
Det uttalandet om beslut om motionerna tas på fredagen.