I Afa Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” redovisas nu också siffror på skador till följd av hot, våld och rån. Däri ingår yrkesgrupperna fordonsförare (buss- och spårvagn, bil- och taxi och lastbilsförare).
Mer än var tionde arbetsskada beror på hot, våld eller rån, säger Afa:s statistik.

Inte oväntat utgör bussförarna hela 74 procent av de som utsätts för våld medan taxi bara är 22 procent och lastbil resten.
Att vägra folk från att åka med falska eller ogiltiga färdbevis är en av de främsta orsakerna till våld. Men kvinnliga förare är inte utsatta lika ofta.
– Att kvinnor inte lika ofta är inblandade kan ju bero på att de är bättre på att lösa konflikter, säger Michel Normark på Afa.
Andra som är utsatta för hot och våld är socialsekreterare, psykologer, kuratorer och mentalskötare, sådana yrken som är direkt utsatta för kontakt med andra människor.

Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall har hittills minskat under 2000-talet. Däremot syns ingen minskning av risken att drabbas av ett arbetsolycksfall som medför medicinsk invaliditet. Dessa olycksfall tenderar att drabba samma yrkesgrupper som byggnads, lantarbete och träindustri.

Antalet arbetssjukdomar har dock gått ner under senare år.
Vissa yrkesgrupper är mer utsatta och statistiken visar att den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska i alla yrkesgrupper.
– Men det kan ju också bero på hårdare regler för sjukskrivning, säger Michel Normark.

En annan yrkesgrupp som ligger högt i sjukfrånvaro är kvinnliga städare som ligger i topp för sjukfall som orsakat med än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning. Risken för en kvinnlig städare att drabbas är nära 48 procent på tusen sysselsatta.

Idag omfattas mer än tre miljoner människor av minst en av Afas försäkringar. Afa:s årliga rapport utgår från vår skadedatabas.
Den innehåller information om sjukdomar och skador från mer än 10 miljoner ärenden som sammanställts under mer än 30 år.  

Läs hela undersökningen här:
”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”