Löneutrymmet för perioden är 3,7 procent där minst 1,1 procent läggs ut från 1 april i år och minst 2,6 procent från 1 april 2011. Det finns inga individgarantier eller generella påslag.
Färdtidsersättningen höjs från och med den 1 oktober 2010 till 58,50 kr/tim respektive 117 kr/tim.
Lägstlön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år blir lägst 15 700 kronor från och med den 1 april 2010 och 16 100 från och med 1 april 2011.
Den som fyllt 16 år får lägst 67 kr/tim och den som fyllt 17 år får lägst 76 kr/tim under avtalsperioden.

I avtalet införs även en förhandlingsordning och särskilda regler vid in- och uthyrning av arbetskraft mellan företag när det inhyrande företaget har tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Efter lönerevisionen 2011 ska minimilönen vara minst 23 100 för medlemmar med fem års yrkeserfarenhet.

Partsgemensamma arbetsgrupper ska arbeta med olika frågor under avtalsperioden, bland annat kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald, beredskap och jour, och vissa arbetstidsfrågor.

Avtalet är giltigt när det är godkänt av Kommunals förbundsstyrelse. Kommunal har ytterligare tolv branschavtal med KFS där förhandlingar pågår.