SVAR: Den som vill göra en Lex Sarah-anmälan inom kommunal verksamhet ska göra det till den kommunala nämnd som ansvarar för verksamheten. Sedan ska nämnden omedelbart vidta åtgärder för att undanröja direkta hot mot den enskildes liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa, eller förhindra att konsekvenserna förvärras. Nämnden ska inleda en utredning senast dagen efter anmälan och den ska genomföras skyndsamt. En Lex Sarah-anmälan är en offentlig handling, men socialtjänsten har regler om sekretess till skydd för enskild. Det finns också regler om utlämnan­de av handlingar, överklaganden med mera. Av reglerna framgår att du kan begära att få ut Lex Sarah-anmälningarna från nämn­d­en och att din begäran ska prövas av nämnden. Om nämnden beslutar att inte lämna ut handlingarna har du rätt till ett skriftligt beslut. Ett sådant beslut kan du överklaga till kammar­rätten inom tre veckor.