SVAR: Allmän visstidsanställning är en anställningsform som infördes i lagen om anställnings-skydd år 2008. Samtidigt ändrades reglerna kring arbetsgiv-arens skyldighet att omvandla en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning. I dag gäller följande: Om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Anställningstiden beräknas alltså separat för allmän visstid och vikariat. Men vad gäller företrädesrätt till återanställning räknar man samman anställningstid i samtliga anställningar hos arbetsgivaren. Arbetstagare har företrädesrätt till återanställning när man varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren. Andra regler kring allmän visstidsanställning kan finnas i kollektivavtal och det kan du kolla med sektionen.