SVAR: Du tjänade in semester och hann inte ta ut den innan din anställning upphörde. Du har då rätt att få semesterersättning i stället och arbetsgivaren ska enligt lag betala ut den ”utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande”.Det framgår inte av din fråga om din tidigare arbetsgivare är bunden av kollektivavtal. I ett sådant brukar det finnas bestämmelser om beräkning av semesterlön och semesterersättning. Är arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal gäller la-gens bestämmelser. Då utgör semesterlönen 12 procent av den under intjänandeåret förfallna lönen. Lagreglerna om beräkning av semesterlön ändrades den 1 april i år (se förra frågan), men du berörs inte av det eftersom din anställning redan upphört. Du skriver att arbetsgiv-aren vägrar betala och att denne kan vara på obestånd. Då ska du inte agera på egen hand och ansöka om ett betalningsföreläggande. Du är inte mycket hjälpt av att få ett slutbevis i ett mål om betalningsföreläggande, om arbetsgivaren ändå inte har några pengar. I stället ska du snarast kontakta ditt lokala fack. Är arbetsgivaren på obestånd ska denne försättas i konkurs, så att du kan få ut dina pengar ur den statliga lönegarantin. Ditt lokala fack kan hjälpa dig med detta.