Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till personer som varit arbetslösa under lång tid. Idag deltar drygt 70 000 personer i garantin.
Vad de som deltar egentligen gör och vad de tycker om jobb- och utvecklingsgarantin har Arbetsförmedlingen sökt svar på i en intervjuundersökning som presenterades på onsdagen.

57 procent av deltagarna svarar att de inte har deltagit i någon aktivitet alls den senaste veckan. Den senaste månaden hade deltagarna i genomsnitt haft kontakt med sin arbetsförmedlare eller handledare färre än fyra gånger, via besök, telefonsamtal eller e-post.

Men i regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen slås det fast att aktiviteterna ska uppgå till 75 procent av tiden. Resten av tiden ska den arbetslöse söka arbete på egen hand.
– Det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här inte är ett faktiskt resultat utan en upplevd situation för en vecka. Undersökningen bygger på intervjuer av deltagarnas upplevelser, säger Angeles Bermudez Svankvist.

Det uttalade syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att så snabbt som möjligt få in deltagarna på arbetsmarknaden. Men endast 43 procent av deltagarna tror att garantin har ökat deras möjligheter att få ett arbete.
Arbetsförmedlingen säger sig trots detta vara nöjda med den siffran, och hänvisar till det rådande läget på arbetsmarknaden.
– De som har tuffast att komma in på arbetsmarknaden kommer att bli vårt fokus 2010 och 2011. Min ambition är att en kedja av insatser på lång sikt ska leda fram till ett arbete, säger Angeles Bermudez Svankvist.

Av dem i undersökningen som ändå uppgav att de deltagit i någon form av aktivitet säger nästan åtta av tio att det varit bra eller mycket bra.
Aktiviteterna handlade om att man sökt arbete med hjälp av sin handledare (19 procent) och praktik på en arbetsplats (17 procent). Endast 4 procent svarade att de fått någon form av utbildning.

Enligt Angeles Bermudez Svankvist är det ett problem att många av de arbetslösa saknar den grundutbildning som krävs för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadsutbildningar:
– 23 procent av våra kunder har inte fullständiga betyg. Det spelar ingen roll om de skriver in sig på Arbetsförmedlingen, de klarar inte av en utbildning.
Intervjuundersökningen gjordes med 3000 slumpmässigt utvalda deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 eller fas 2. Intervjuerna gjordes för ett år sedan, våren 2006 (då cirka 50 000 personer deltog i garantin). 70 procent ur den slumpmässiga gruppen svarade på frågorna.