Så här skriver EU–kommissionen:
“Europeiska kommissionen anser att avsaknaden av en tydlig övre tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar rörande allmän visstidsanställning och vikariat och den fullständiga avsaknaden av åtgärder för att förhindra missbruk av visstidsanställningar för säsongsarbete och för arbetstagare som har fyllt 67 år, innebär att kravet att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar enligt klausul 5 i bilagan till direktiv l999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP inte har upp uppfyllts.”

När den borgerliga regeringen vann valet 2006 var en av de första åtgärderna att göra det lättare att anställa tillfälligt.
Allmän visstidsanställning infördes, efter två år inom en femårsperiod ska den övergå i ett fast jobb. Arbetsgivaren kan också anställa på vikariat, också här blir det ett fast jobb efter två år inom en femårsperiod.
Dessutom kan arbetsgivaren provanställa i sex månader eller säsongsanställa, utan någon tidsgräns för när dessa jobb bli fasta.

De rödgröna partierna, S, V och MP och de fackliga organisationerna kritiserade att en arbetsgivare kan anställa tillfälligt i flera år genom att varva de olika tillfälliga anställningsformerna.
Men regeringen sa nej till att ha en gemensam tidsgräns för allmän visstid, vikariat, provanställning och säsongsanställning.
TCO, tjänstemännens centralorganisation, anmälde därför Sveriges regering till EU–kommissionen för brott mot EU:s direktiv om visstidsanställningar.

EU–kommissionen ger TCO och de andra kritikerna rätt. Regeringen har två månader på sig att reagera på brevet.
Om regeringen sedan inte rättar sig efter EU–kommissionens kritik riskerar Sverige att stämmas inför EU–domstolen. Den kan döma Sverige till skadestånd för brott mot EU–rätten.