– Den har gjort det svårare eftersom tid har varit helt avgörande för att få människor att komma tillbaka, säger Eva Quist, personalkonsult.
I över tio år har landstinget i Östergötland arbetat aktivt med att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Resultatet har varit gott. I genomsnitt 75 procent av de sjukskrivna i projektet som kallas Rebus har kunnat återgå i arbete inom landstinget.
– Det är egentligen en väldigt enkel modell där vi utgår från individens möjligheter istället för att sätta hindren i centrum, säger Eva Quist, som ligger bakom Rebus.

Framför allt en aspekt har varit avgörande för modellens goda resultat – att medarbetarna haft tid på sig att stegvis komma tillbaka till full tid.
– Ofta kan tidsfaktorn vara avgörande för att det ska lyckas. Att de haft möjligheten att stegra sin arbetsförmåga successivt. Rehabiliteringskedjan innebär att vi bara har ett halvår på oss att komma upp i arbetsförmåga, och klarar man inte det ska man prövas mot hela arbetsmarknaden. Det här tvingar medarbetarna att återgå snabbt, men det är inte alltid de klarar det.

Innan rehabiliteringskedjan infördes hade endast en person blivit uppsagd av personliga skäl för att landstinget inte hittat något arbete som fungerade vid omplaceringsutredningen.
När landstingets beprövade rehabilitering och arbetsträning nu inte längre får ta den tid som krävs tror Eva Quist att färre kommer att ges förutsättningar till återgång till det egna arbetet:
– Jag har inga statistiska belägg för det ännu, men självklart kan vi se ett antal personer som nu inte kan få de förutsättningar som skulle behövas. Istället blir det någon form av avslut av anställningen.
Majoriteten av de sjukskrivna som deltagit i Rebusprojektet har haft fysiska besvär eller utmattningsdepressioner.

Rebus

  • Rebus är en modell och metodik för arbetsträning.
  • Uppföljning hålls var fjärde vecka, där man sätter nya delmål.
  • Arbetsträningen har skett på särskilda enheter vars övriga personal utbildats särskilt för detta.
  • Resultatet handlar om återgång i ordinarie arbete, återgång i ordinarie arbete efter anpassning, och återgång till annat arbete (kan vara viss anpassning).
  • I de fall där det inte är möjligt för den anställde att gå tillbaka till arbete kan lösningen bli en överenskommelse om att avsluta anställningen samtidigt som personen erbjuds avgångsvederlag och en egen coach (se artikeln om Ulrika Axelsson här intill).
  • Mellan 1997 och 2005 hade cirka 200 personer genomgått Rebus. Av dem har mer än 75 procent återgått i arbete i någon omfattning.
  • Modellen startade som ett projekt för anställda på Universitetssjukhuset i Linköping 1996.
  • Sedan 2006 gäller det alla anställda av landstinget i Östergötland.