Rapporten från Swedwatch visar att det finns stora skillnader mellan de svenska importörerna när det gäller etik- och hållbarhetsarbete. Det handlar om ifall de ställer sociala krav i sin upphandling, om de handlar med certifierade företag och hur de kontrollerar att de krav de ställer också följs.

Den importerade sojan används till djurfoder på de svenska gårdarna i Sverige. Lantmännen, som är Sveriges största sojaimportör, tar in soja som blivit besprutad med de förbjudna växtgifterna.  En annan importör, Svenska Foder, har ingen miljö- eller etikpolicy alls. Nötköttsimportören Annerstedt Flodin AB utför inga leverantörskontroller och menar att de är för små för att lägga sig i att en av deras leverantörer handlar med gårdar som avverkar regnskog illegalt.

Det finns en rad allvarliga följder av den skenande efterfrågan på soja och kött från Brasilien. Landet är världens största användare av bekämpningsmedel, bland annat Parakvat som är förbjöds redan 1983 i Sverige, och som nu även är förbjudet i Europa. Parakvat kan leda till döden genom att lungorna förstörs om man inte följer rigorösa skyddsföreskrifter.
Men enligt fackliga beräkningar är 98 procent av de lantarbetare som arbetar på odlingarna analfabeter, eller semianalfabeter, kan skriva sitt namn men inte läsa.

Allt mer av den soja som odlas är genmodifierad, bland annat för att tåla speciella bekämpningsmedel, till exempel RoundUp. Det leder till att förbrukningen av bekämpningsmedel ökar. Plantor kan nu besprutas sex gånger istället för tre.
Andra problem med kött- och sojaproduktionen är slavarbete. Åren 1995 – 2007 befriades nära 30 000 människor som arbetade under slavliknande förhållanden vid lantegendomar i Brasilien i samband med statliga kontroller.
– Kött- och sojaproduktionen i Amazonas får konsekvenser lokalt för människor, djur och natur, men även för det globala klimatet. Det är absolut nödvändigt att företagen har gedigna etiska policies, att de utför oberoende kontroller av sina leverantörer och att resultaten sedan offentliggörs. Inget av företagen lever upp till dessa krav idag, säger Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna i en kommentar.

Det är Swedwatch tillsammans med Miljöförbundet Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna som står bakom rapporten Mer kött och soja – mindre regnskog.
Swedwatch har fem medlemsorganisationer; Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna och Miljöförbundet Jordens Vänner.