– Det går att komma tillbaka efter en långtidssjukskrivning. Förhoppningen är att vi ska skapa en framtida modell för att hjälpa en grupp med en stressrelaterad sjukdomsbild och flera diagnoser, säger Ingrid Anderzén, projektledare för Vitalis och verksam vid CEOS, Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

240 kvinnor som har fyra månader kvar till utförsäkring från Försäkringskassan kan få hjälp. Försäkringskassan väljer deltagare utifrån kriterier som sätts av projektet. Deltagarna ska få möta ett team med läkare, psykolog, arbetsterapeut och socialsekreterare. Flera kommer erbjudas ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som är en form av kognitiv beteendeterapi. Terapin syftar till att synliggöra olika beteenden och skapa flexibilitet.
Ingrid Anderzén anser att terapi kan vara en hjälp tillbaka till jobb.
– Sjukskrivna skaffar sig en roll, en bild av vad de klarar av. Ju längre tiden går, desto mer befäst blir bilden. Terapin är en hjälp till att tro på sig själv och skapa nya rutiner.

Projektet ska öka samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Handläggare därifrån kommer att delta i möten med teamet och deltagaren där en handlingsplan tas fram.
– När personen sedan kommer till Arbetsförmedlingen möter den en handläggare som vet vad den har med sig i bagaget, vad den kan och vill, säger Ingrid Anderzén.
Erfarenheter från ett projekt i Haninge visar att samverkan mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen kan leda till att 30 procent av långtidssjukskrivna börjar arbeta igen. Resultat från ett annat projekt där terapin ACT användes visade att 6 av 9 personer kunde arbetsträna efter tre månaders behandling.

Projektet Vitalis drivs av Samordningsförbundet Uppsala län. Finansiering sker delvis med forskningsmedel från Försäkringskassan centralt.
I projektet samverkar landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i länet.
Projektet påminner om det system som finns i Norge och som också förespråkas av S, V och MP.