KA 100 år”KOM IHÅG:    
att du visserligen kan vara nödsakad att arbeta tillsammans med en mot organisationen osolidarisk person, men att du icke bara har rätt till, utan även som organiserad arbetare är skyldig att på alla till buds stående sätt visa en sådan, att han icke är din kamrat, utan en person, som genom sin handling själv ställt sig utanför kamratkretsen;
ö att varje fraternisering med en sådan person är en osolidarisk handling, som en målmedveten organiserad arbetare icke gör sig skyldig till.”
(redaktionell text i nr 1, 1927.)