SVAR: Det är riktigt att offentlighetsprincipen gäller för handlingar hos offentliga arbetsgiv-are, det vill säga stat, kommun och landsting. Enligt Tryckfrihetsförordningen har anställda hos offentliga arbetsgivare rätt att på begäran få ut allmän handling. Kortfattat kan man säga att allmän handling är en sådan handling som är inkommen eller upprättad hos stat, kommun eller landsting och som förvaras där. Uppgifter om vad de anställda tjänar är alltså allmän handling som ska lämnas ut på begäran.En begäran att få kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt och den som begär kopia kan krävas på avgift. Men stat, kommun eller landsting får inte efterforska vem sökanden är. Inte heller får man efterforska vad han eller hon ska ha uppgifterna till i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut. Omfattas inte handlingen av sekretess gäller alltså att var och en har rätt att ta del av den utan att behöva uppge vare sig identitet eller ändamålet med sin begäran. Enligt sekretesslagen gäller offentlighetsprincipen också i bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett bestämmande inflytande.