En statlig utredning föreslår att Arbetsmiljöverket vart femte år ska besöka alla arbetsplatser i landet och vart tredje år göra ett återbesök, det kallas screening.

Förslaget ingår i utredningens delbetänkande ” En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40 ), som regeringen har skickat ut på remiss för att få synpunkter från fack, arbetsgivare och andra.
Enligt förslaget ska arbetsplatserna efter inspektion märkas på verkets hemsida med en symbol, grön för godkänd, gul för godkänd om smärre förbättringar görs, och röd för underkänd. Denna modell används redan i Danmark.

De fackliga organisationerna tycker att det är bra att det satsas på arbetsmiljön. Men de vill att de föreslagna ökade resurserna i första hand används till att förbättra arbetsmiljön på de arbetsplatser där den är som sämst.

Arbetsgivarna ifrågasätter om det finns ett behov av arbetsmiljömärkning och undrar vilken nytta den ska ha.
Om förslaget går igenom krävs en ökning av Arbetsmiljöverkets resurser som under senare år har tvingats spara kraftigt och göra sig av med inspektörer.

Arbetsmiljöverket är positivt till förslaget om screening och ser fram emot att få de resurser som krävs för klara en enklare första inspektion av alla arbetsplatser vart femte år och ett återbesök vart tredje år.
Men verket tycker att förslaget först ska prövas i mindre skala. Detta föreslår också regeringen i sin budgetproposition för nästa år.
Arbetsmiljöverket vill också få i uppdrag att utreda vilken rättslig status märkningen av arbetsplatser i grönt, gult eller rött ska ha.