SVAR: Om det finns synnerliga skäl ger vissa kollektivavtal arbetsgivaren möjlighet att avbryta en redan beviljad semester och då är arbetstagaren skyldig att återgå i arbete. Du kan kontrollera med din sektion vad ditt avtal säger och få en bedömning om det i ditt fall har funnits synnerliga skäl från arbetsgivarens sida.Finns ingen reglering i kollektivavtal säger semesterlagen att förläggning av semesterledighet träffas genom överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare eller genom facklig företrädare för arbetstagaren. Annars ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om sitt beslut senast två månader före ledighetens början.Förutsättningen är att ledighetsansökan har lämnats till arbetsgivaren en tid innan tvåmånadersfristen börjat löpa. Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren lämna besked senare. Finns inte särskilda skäl och arbetsgivaren bryter mot överenskommelsen eller tvåmånadersregeln, kan arbetstagaren rikta skadeståndsanspråk mot arbetsgivaren.