SVAR: Jag vet för lite för att kunna ge dig ett utförligt svar, men det finns flera olika pensionsavtal  man kan omfattas av. Vilket som gäller beror på vilket kollektivtavtal arbetsgivaren tecknar.I många av avtalen finns det möjlighet att ta ut tjänstepen-sion­en redan från 63 års ålder. Men ett tidigt uttag påverkar alltid pensionen, så den blir lägre än vad den skulle blivit om man tar ut den vid 65 års ålder. Den allmänna pensionen som betalas från Försäkringskassan påverkas också om man gör ett tidigt uttag och slutar att tjäna in till sin pension. Kontakta din sektion, så får de hjälpa dig ta reda på vad som gäller för just dig.