Klas Rönnbäck har gjort rapporten på uppdrag av Vänsterpartiet.
De slutsatser han drar är att kvinnor som arbetar vid privata äldreboenden är betydligt mer missnöjda med sin anställning än de som arbetar vid kommunalt drivna äldreboenden.

Han anger en rad skäl:
Privatiseringarna har i praktiken inneburit nedskärningar av personalen, ökad stress och mer pressat arbetstempo.
Dessutom kan det vara otryggt för de anställda. De äldre ska till exempel kunna välja hemtjänst. Men om inte arbetsgivaren lyckas locka till sig tillräckligt många kunder riskerar de anställda att mista jobbet. Ökad otrygghet i jobbet gör att man är mindre benägen att kritisera arbetsgivaren.
Var tredje boendeplats inom äldreomsorgen i Stockholm drivs numera av privata företag. Två stora bolag dominerar: Attendo Care (48 %) och Carema Äldreomsorg (29%) och resten är övriga företag.

Äldre utredningar har visat hur kvalitén för dem som fick vård markant försämrades efter privatiseringarna under 1990-talet. En enkätundersökning visade att 72 procent av personalen upplevde att arbetsbördan ökade.
Många problem kvarstår. Marie Jokio på Kommunals sektion 26 säger i rapporten att möjligheten för kompetensutveckling är ganska liten hos privata entreprenörer. Fortfarande finns företag inom hemtjänsten som inte tecknat kollektivavtal.

Inte heller tar de nya arbetsgivarna alltid ansvar för långtidssjukskrivna. Det behövs hög personaltäthet morgnar och kvällar. Företagen gör vinst genom att minska på överlappningstider. Därför anställs personal på deltid.
Klas Rönnbäck avfärdar också Svenskt Näringsliv, som hävdar att inkomstutvecklingen varit en procentenhet bättre per år för de privat anställda. Han anser att siffrorna baseras på ett positivt urval där chefer ingår.

I rapporten ingår också två fallstudier. Den ena är från servicehuset och äldreboendet Vintertullen på Södermalm. Attendo vann med ett anbud som var 12 miljoner kronor billigare än vad det tidigare kostat att driva äldreomsorgen, med en minskad personalstyrka på 27 heltidsanställda. Något som KA skrev om i december år 2007. Länsstyrelsen har fått ingripa för att det ska bli förbättringar.
Serafens vård- och omsorgsboende på Kungsholmen drevs av det privata Aleris men togs tillbaka av stadsdelsnämnden. Även där var det fråga om underbemanning.
Ann-Margarethe Livh, oppositionsråd (V) tycker att Alliansens privatiseringar har varit fullständigt sanslösa och vill sätta stopp för dem.