Mellan 20 till 30 procent av Sveriges befolkning uppger att de lider av psykisk ohälsa. De möts alltför ofta av okunskap i vården och samhället i övrigt.
Det finns en rad brister inom psykvården konstaterar ministrarna. Men psykisk ohälsa är också något tabubelagt, något man inte talar om trots att det är ganska vanligt. Och den som är drabbad upplever sig ha små chanser att vara delaktig i samhället.

Regeringen presenterar därför ett program för att öka kunskapen och förändra attityderna. Det görs i samarbete med Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.
Ett hundratal personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom ska bli attitydambassadörer. Företag ska engageras för att minska negativa attityder till psykisk ohälsa i arbetslivet. En rad andra åtgärder ska vidtas. Handisam får sammanlagt 24 miljoner kronor för uppdraget.
Liknande kampanjer har bedrivits i andra länder.