Vårdföretagarna inom Almega har låtit Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex utföra en undersökning. Den visar att varannan anställd i privata företag anser att chefernas förmåga att utveckla verksamheten är god.
Motsvarande siffra bland landstings – och kommunanställda är knappt var tredje. Det gäller också synpunkten på lönen.
Även när det gäller personalförmåner är de offentligt anställda mindre nöjda.

Nästan sju av tio privatanställda anser att den fysiska arbetsmiljön är bra medan motsvarande andel är fem av tio bland de offentligt anställda.
Bland de offentligt anställda upplever sex av tio att kraven har ökat de senaste åren, bara fyra av tio privatanställda anser att det är så.
Något fler inom kommuner och landsting känner sig mer motiverade i sitt arbete, 73 procent jämfört med 71 procent bland de privatanställda.

Anställda inom kommuner och landsting är något stoltare att tala om för andra vad de är anställa, 69 procent gentemot 66 procent bland de privatanställda. Däremot tycker de anställda inom såväl offentligt som privat att det är svårt att göra karriär på sin arbetsplats.
Fast svårast verkar det vara för offentligt anställda. Endast 25 procent av dem anser att möjligheterna är goda, 29 procent bland de privatanställda.

864 personer har intervjuats inom vård och omsorg: 442 kommunanställda, 289 landstingsanställda och 133 privat anställda.