Vad betyder ”jämställd budget” egentligen?
– Det betyder att man i budgetunderlaget ser hur skattepengarna fördelas på män och kvinnor. Det finns till exempel studier där man kan se att de investeringar som görs gynnar det manliga resandet mer än det kvinnliga. Män reser oftare linjärt mellan hemmet och arbetet medan kvinnor mer reser runt i ett nätverk vilket ofta ger dubbelt så lång restid som det linjära resandet.

Vilka konsekvenser skulle det då bli om man använde sig av det här i budgeten?
– Jag tror att man vinner både hälsa och tid för kvinnor, och en bättre ekonomi på längre sikt. Inom hälso- och sjukvården är mannen norm i forskningen vilket påverkar den kunskap man sedan har vad gäller behandling och förmåga att känna igen symtom. Det kostar när vi ger fel behandlingar, och det är fel och oekonomiskt att belasta ett kön med längre restider.

När tror du att det blir verklighet med jämställd budgetering?

– Det finns beslut fattade på Europanivå, FN har också talat om genusbudgetering så det återstår bara för länder och landsting att göra det. Ännu är det ingen som har tagit ett helhetsgrepp, men jag ser gärna att vi är först!

Ni vill också att privata entreprenörer ska rapportera könsuppdelad lönestatistik (vilket landstinget redan gör). Varför det?

– Vi får fler och fler privata vårdentreprenörer, när man inte ställer krav på att de ska rapportera lönestatistiken tappar man kunskap om hur löneskillnaderna utvecklas. Vi tycker att det är fel. Vi tycker att det ska ställas krav på detta i avtalen eller i auktorisationsförfarandet.