SVAR: Din beskrivning av hur ett anställningsavtal ingås är helt korrekt. Anställningsavtal kan ingås skriftligt, muntligt eller genom så kallat konkludent handlande (det vill säga att parterna beter sig som om ett anställningsavtal har ingåtts, till exempel genom att arbete utförs och lön utbetalas). Tillsvidareanställ-ning är den huvudsakliga anställningsformen, vilket följer av 4 § LAS. Om parterna i ett anställningsavtal har olika uppfattning om vilken anställningsform man avtalat om gäller följande:Den som påstår att avtal träffats om annan anställningsform än tillsvidareanställning (till exempel provanställning eller vikariat) har bevisbördan för detta. I praktiken innebär det att om inget skriftligt anställningsavtal finns och ord står mot ord, kan den som påstår att man kommit överens om en annan anställningsform än tillsvidareanställning normalt inte bevisa detta. Anställningen anses då vara en tillsvidareanställning.