Vi är en grupp på SweJa Kunskapscenter som under Etikkursen på Omvårdnadsprogrammet har diskuterat varför det inte finns några etiska riktlinjer för vår yrkeskår. Därför beslutade vi att tillsammans försöka göra en beskrivning av det vi tycker är viktiga etiska utgångspunkter i det yrke vi ska börja arbeta inom.

Vår förhoppning är att vi, tillsammans med Kommunal, kan lyfta en debatt kring undersköterskerollen och de etiska dilemman som man ständigt ställs inför i yrkesutövningen. Att arbeta i vård- och omsorgssektorn ställer stora krav på en etisk kompetens som bottnar i det stora ansvar yrket för med sig. Vi tror att det behövs en diskussion kring hur man som undersköterska ska arbeta etiskt efter gällande lagstiftning.
En bieffekt av en sådan debatt kan bli att man belyser vilket kvalificerat yrke undersköterskan har och på sikt kan detta bidra till att yrkets status förbättras.

Så här ser vårt förslag till etiska riktlinjer ut:
 
1. Undersköterskan ska arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt involvera vårdtagaren i beslut som rör denne genom att alltid respektera vårdtagarens självbestämmande och integritet.

2. Som undersköterska är det ditt ansvar att ha en god självkännedom för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt och en god kommunikation med vårdtagare och anhöriga.

3. Undersköterskor är berättigade till en skälig lön för det kvalificerade arbete som yrkeskåren utför.

4. Undersköterskan bidrar till ett gott samarbete mellan kollegor och övrig vårdpersonal.

5. En undersköterska strävar efter att rapportering och dokumentation är så objektiv och tydlig som möjlig för att säkerställa vårdtagarens integritet och rättssäkerhet.

6. En undersköterska utvecklar kontinuerligt sin kunskap och kompetens i yrket.

7. Alla undersköterskor ska noga upprätthålla tystnadsplikten och aktivt medverka till att sekretesslagen åtföljs.

8. En undersköterska ser alltid till och värnar om vårdtagarens behov efter en helhetssyn gentemot andra yrkeskategorier, anhöriga och andra aktörer som man samarbetar med.

9. Undersköterskor ska vara så tillgängliga för vårdtagaren som möjligt.

10. En undersköterska ska visa tolerans och empati för oliktänkande och olika livsstilar.

Anette Aromäki och Said Mouna