Exempel på beslut är:

Busstrafik
Arbetstidsdirektivet plus en förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare.
Direktiv om utbildning, nya bestämmelser som gäller yrkesförarkompetens.
Kontrolldirektivet. Polis och myndigheter ska kunna utöka kontrollen av bussverksamheten.

Räddningstjänst
Kommunal har suttit med i arbetsgrupper som tagit fram en standard inom EU för allt ifrån hjälmar, brandfordon, stövlar och utryckningskläder.

Bad
Ett nytt badvattendirektiv ska underlätta provtagning under badsäsongen.

Sotarverksamhet
EU-beslut påverkar att regler för takanordningar och skorstenar blir ännu bättre.
Ett direktiv om energikontroll av fastigheter kan göra att även sotarna i framtiden får den uppgiften.

Jordbruk
Några exempel:
En gemensam jordbrukspolitik.
Direktiv inom arbetsmiljö och arbetarskydd.
Direktiv för pesticider.

Andra direktiv som haft betydelse för Kommunals medlemmar:

Deltidsdirektivet:
Förbud att diskriminera deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Bygger på avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Visstidsdirektivet:
Man får inte diskriminera visstids­anställda, det normala ska vara tillsvidareanställning, visstid ska vara sakligt motiverad. Bygger på avtal mellan parterna.

Direktivet om anställdas rättigheter vid verksamhetsöverlåtelse.

Arbetsmiljödirektiven
Anger lägsta godtagbara nivå för arbetsmiljön.

Jämställdhetsdirektiv
Lika behandling på en rad områden. Gynnar deltidsarbetande, bland annat i fråga om pensionsförmåner.

Föräldraledighetsdirektivet
Rätt till föräldraledighet och ledighet av trängande familjeskäl.

Tjänstedirektivet
Underlättar för företag att etablera sig och driva tjänstehandel mellan länderna på EU:s inre marknad. Omfattar en rad tjänsteområden, där Kommunal har medlemmar, från underhåll, fritidsanläggningar till hushållstjänster.

Bemanningsdirektivet
Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska ha minst samma arbets- och anställningsvillkor som dem som anställts direkt av kundföretaget för samma tjänst.