1) Är det rimligt att EU ska lägga sig i hur kommunalare vill utforma sina arbetstidscheman på arbetsplatser i Sverige?

Vänsterpartiet (V): Nej.
Socialdemokraterna (S): Vi vill ha arbetstidsregler på EU-nivå som alla medlems­länder måste följa. Reglerna får dock aldrig hindra ett med­lemsland från att tillämpa bättre villkor för löntagarna.
Junilistan (JL): Nej, Junilistan anser inte att arbetstidsregler är en fråga för EU. Svenska regler skall utformas i Sverige av riksdag och arbetsmarknadens part­er.
Miljöpartiet (MP): Nej.
Centern (C): EU:s arbetstidsregler har till syfte både att skydda arbetstagaren och att skapa likvärdiga konkurrensvillkor mellan länderna. Därför är det rimligt med minimiregler på EU-nivå.
Folkpartiet (FP): Nej, vi vill stoppa detaljstyrningen. Gemensamma minimiregler till skydd för löntag­are kan behövas, men i övrigt bör det vara en fråga för arbetsmarknadens parter.
Kristdemokraterna (KD): Nej. Det är viktigt att det på EU-nivå finns ramar som säkerställer ett skydd för arbets­tagare. Däremot bör man undvika en allt för långtgående detaljreglering.
Moderaterna (M): Nej. Vi vill bevara den svenska modellen, där ansvar är delegerat till arbetsmarknadens parter.

2) Tycker ditt parti att EU ska fatta beslut om minskade ransoner för införsel av alkohol och tobak över gränsen?

V: Ja.
S: Ja.
JL: Junilistan anser att varje land ska kunna fatta sina egna beslut om införselkvoter för alkohol och tobak.
MP: Ja, alkoholskadorna kostar orimliga summor.
C: Ja. Centerpartiet förespråkar en restriktiv alkoholpolitik.
FP: Ja, de nuvarande kvoterna är orimligt stora och bör minskas.
KD: Ja. Vi kommer att verka för att de mycket generösa införselkvoterna minskar.
M: Nej.

3) Vill ert parti att Sverige byter kronan mot euro?

V: Nej.
S: Vi respekterar resultatet i folk­omröstningen 2003. Det är inte aktuellt med en ny diskussion kring det nu.
JL: Nej, genom  att Sverige har behållit kronan har vi haft en bättre ekonomisk utveckling än inom euroområdet.
MP: Nej, man kan inte byta politik efter växelkurs. Euron syftar till att öka EU:s makt, det är mer en politisk fråga än ekonomisk.
C: Nej. Under nästa mandatperiod, när finanskrisen är över, bör det tillsättas en utredning om EMU för att allsidigt analysera erfarenheterna från eurosamarbetet.
FP: Ja, Sverige bör införa euron så snart som möjligt. För folkpartiets del finns det inga hinder att genomföra en ny folkomröstning redan under innevarande mandatperiod.
KD: Ja – men först efter en ny folk­omröstning. Vi att tror ­euron stärker de svenska företagens ställning, ger en ökad handel och en bättre ekonomi för Sverige.
M: Vi moderater är övertygade om att Sverige skulle tjäna på att införa euron. En framtida anslutning förutsätter att det finns ett folkligt stöd för det.

4) Ska Sverige delta i EU:s försvarspolitiska samarbete?

V: Nej.
S: Ja, på det sätt som vi gör i dag. Sverige bidrar med soldater och materiel till EU:s insatser i Tchad och Kosovo till exempel. Däremot vill vi inte se ett gemensamt EU-försvar.
JL: Definitivt nej. Det sista Europa behöver är en gemensam armé.
MP: Nej,  Lissabonfördraget kräv­er upprustning, vi kräver nedrustning. Sverige bör bi­dra med civila fredstyrkor som förebygger konflikter.
C: Ja. Sverige ska delta i samarbete som stärker EU som internationell krishanteringsaktör. Men vi vill inte ha ett gemensamt EU-försvar.
FP: EU ska inte bli en försvarsunion. De gemensamma styrkor som finns i t.ex. FN-ledda operationer är bra. NATO är den viktiga försvarsorganisationen och Sverige bör gå med.
KD: Ja. Beslut inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik ska fattas med kvalificerad majoritet. Bara i beslut om militära insatser ska ett enskilt land kunna välja huruvida det vill delta.
M: Medlemsstaternas deltagande i EU:s fredsfrämjande insatser ska alltid ske på frivillig väg. EU-länderna ska sam­arbeta även militärt för att kunna hantera konflikter.

5) Ska vi ha mer konkurrensutsatt sjukvård över gränserna inom EU?

V: Sjukvården ska styras efter behov och inte utifrån marknadsprincip­en om tillgång och efterfrågan. Förslaget måste stoppas.
S: Nej, men vi vill ge patienter möjlighet att söka vård utomlands så att de slipper långa köer. Vi välkomnar ett regelverk på EU-nivå som möjliggör detta. Alla måste garanteras lika tillgång till vården.
JL: Patienter ska kunna söka vård i ett annat medlems­land. Om de ska ha ersättning från det svenska systemet ska det krävas ett förhandsbeslut från svenska myndigheter.
MP: Nej, vi förespråkar i stället Trondheimsmodellen med ökat personalinflytande som har gett bättre villkor för personalen och de som använder kommunal service.
C: Ja. Vi vill ha Vårdval Europa. Man ska få söka planerad vård och specialistvård i annat EU-land på samma villkor som i det egna landet. Vården ska finansieras solidariskt men fler privata utförare behövs.
FP: Patienter ska ha rätt att söka sjukvård, utan förhandsbesked, i andra EU-länder. Landstingens ersättning ska gå till vårdgivaren direkt.
KD: Ja. Patienterna ska kunna röra sig fritt, men sjukvården är och förblir en nationell angelägenhet. Samma principer för vilka typer av vård som kan erbjudas ska dock gälla även om vården erbjuds i ett annat land.
M: Det är viktigt att fri rörlighet över EU:s nationsgränser inte gäller enbart för läkare utan också för patienter. Det skapar bättre tillgänglighet och större trygghet för medborgarna.

6) Ska svenska fack ha rätt att kräva svenska kollektivavtal som innehåller mer än minimilön och minimivillkor i anställning hos utländska företag?

V: Ja.
S: Ja. Kommissionen har dock vägrat att göra förändringar i EU-lagstiftningen. Vi har därför förbundit oss att inte stödja en kommission efter valet som inte gör sådana förändringar.
JL: Ja, EU-fördragen bör uttryckligen innehålla paragrafer där det sägs att arbetsrätten är en nationell fråga. Svensk arbetsrätt ska bestämmas i Sverige.
MP: Ja, vi stödjer bibehållandet av det svenska systemet med kollektiv­avtal och kommer inte att god­känna en kommission som inte ­lovar en ändring av utstationeringsdirektivet.
C: Nej. Den svenska modellen är värd att värna om. Lagar ska inte behöva ersätta kollektivavtal. Men en fungerande europeisk arbetsmarknad är också viktig. Alltför stränga krav snedvrider konkurrensen.
FP: Den svenska modellen är inte hot­ad av EU:s regler. Man kan även i fortsättningen använda stridsåt­gärder för att tvinga fram kollektiv­avtal med utländska företag, om villkoren är sämre.
KD: Nej. Kristdemokraterna värnar den fria rörligheten på arbetsmarknaden inom EU. Domslutet i Laval-målet ger ingen anledning till oro för att den svenska modellen inte ska kunna behållas.
M: EG-domstolens dom i Vaxholms­fallet ifrågasatte inte den svenska modellen. Företag och människor från EU-länder som kommer hit måste följa våra spelregler. Rättig­heterna stärks i Lissabonfördraget.

7) Vad tycker ditt parti om EU-förslaget att mammor i Sverige måste ta ut de två första månaderna av föräldraledigheten?

V: EU ska inte lägga sig i vår lagstiftning i dessa frågor.
S: Det är viktigt slå fast elementära minimirättigheter som att arbetsgivare inte ska kunna kräva att en nybliven mamma återgår till arbetet direkt efter en födsel och på andra sätt diskriminera henne.
JL: Junilistan anser att varje land ska besluta över sina egna regler när det gäller föräldraförsäkringen. Förslaget visar på nackdelen med att överföra beslutsrätt till EU.
MP: Vi tycker inte att denna fråga ska ligga på EU-nivå även om vi givetvis stödjer en utveckling där föräldraledigheten utökas generellt sett inom EU. I många länder är dagens nivåer mycket låga.
C: Förslaget från EU är inte jämställt och det skulle försvåra för t.ex. kvinnliga entreprenörer att driva företag samtidigt som de får barn. Både män och kvinnor ska ha möjlighet att ta ansvar för sina barn.
FP: Vi ogillar det skarpt. För det första är det en viktig jämställdhetsfråga att föräldrarna kan dela ansvaret lika. För det andra är föräldraförsäkringen en fråga för medlemsstaterna att bestämma om.
KD: Kristdemokraterna anser att det ska finnas en rätt till föräldraledighet för både kvinnor och män, men att det ska vara upp till familjen att fördela föräldraledigheten.
M: Denna typ av frågor ska inte regler­as av EU utan skötas på nationell nivå!

8) Vilken fråga är viktigast i EU-valet?

V: Värna folkstyret, mindre makt till EU.
S: Förändrad arbetsrätt som säkerställer likabehandling av löntagarna på den inre marknaden. Se till att de nya reglerna om gränsöverskridande vård i första hand gynnar patienterna, inte marknaden.
JL: Att hindra bygget av EU-staten och avgränsa EU:s maktbefogenheter. EU ska inte peta i allt. Vi vill kraftigt begränsa EU:s makt och kostnad.
MP: Klimatfrågan. Mat och djurskydd och skydd av personlig integritet, lika rättigheter och frihet från diskriminering är andra profilfrågor.
C: Att trygga freden, bekämpa internationell brottslighet och att arbeta för en bättre miljö.
FP: Den viktigaste frågan är att Sverige ska införa euron. För jobbens och ekonomins skull ska vi inte ta de risker som en liten valuta innebär. Det är också en viktig symbol för samarbetstanken.
KD: För Kristdemokraterna känner solidaritet, medmänsklighet och omtanke inga gränser. Tillsammans kan vi skapa ett tryggt Europa.
M: Vi måste ta ansvar för Europas ekonomi för att ta oss ut ur krisen. Världen står också inför en global klimatutmaning. Den kan vi bara möta genom globalt samarbete, som EU måste leda.