SVAR: Enligt dagens regler får enbart arbete räknas med i underlaget för arbetslöshetsersättning.
Det finns förslag om att också sjuklön och ersättning från Försäkringskassan vid sjuk-, föräldra-, havandeskaps-, rehabiliterings- och smittbärarpenning samt ersättning för närståendevård ska få räknas med i underlaget. Förslaget föreslås träda i kraft från 1 juli 2009. Det finns däremot inget förslag om att även sjukersättning ska få med­räknas. Du bör ta kontakt med a-kassan för närmare information om just din situation, eftersom svaret på frågan också beror på om du kommer att ha halv sjukersättning när du blir arbetslös.