SVAR: Helt korrekt föreskriver lag-en att arbetstiden ska förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd (15 § 3 st arbetstidslagen). Det är också riktigt att det är möjligt att avvika från denna bestämmelse genom kollektivavtal, som slutits eller godkänts av central arbetstagar-organisation ( 3 § 1 st arbetstids-lagen). Men ett sådant kollektiv-avtal får inte innebära mindre förmånliga villkor för arbetstagar-
na än EU:s arbetstidsdirektiv 2003/88/EG. Enligt artikel 4 i direktivet ska varje arbetstagare ha en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Det finns dess-utom, enligt direktivet, möjlighet att avvika från detta sextimmarskrav för vissa yrken och vissa typer av verksamheter. Arbetstidslagen och arbetstidsdirektivet hindrar alltså inte att parter i ett centralt kollektivavtal kommer överens om att arbetstagarna ska arbeta sex timmar i sträck utan rast.