SVAR: Så kallade Las-dagar är den tid en arbetstagare varit anställd hos en och samma arbetsgivare. De utgör underlag för upprättande av turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, liksom beräkning av företrädesrätt till återanställning. För en tillsvidareanställd arbetstag-are räknas den sammanlagda anställningstiden inklusive ledighet.
Även för visstidsanställda och vikarier räknas den sammanlagda anställningstiden för de tillfällen när arbetstagaren är anställd hos en och samma arbetsgivare.
Men har man anställning dag för dag eller kortare perioder, där man till exempel rings in för arbete, är det bara de dagar man är anställd som räknas som Las-dagar.
Dagar och ledigheter som ligger utanför räknas inte in.
Hur val ska ske till olika arbeten lokalt på arbetsplatsen finns inte reglerat i centrala avtal. För att få reda på det måste du vända dig till dina lokala fackliga företrädare.