Regeringen tänker införa vårdval inom primärvården över hela landet. Privata vårdgivare ska fritt kunna etablera sig och få offentlig ersättning. Lagen väntas träda i kraft från 1 januari 2010.
Läkarförbundet genomförde en enkätundersökning under hösten år 2008.
Den visade bland annat på att läkarna upplevde att många korta besök gynnades för mycket. I Stockholm tyckte så många som 89 procent detta. Det är svårare att prioritera patienter med stora och kroniska behov.

Nu kräver Läkarförbundet i en ny programskrift att ersättningen ska spegla vårdtyngden. Så att invånare med stora vårdbehov inte kommer i kläm.
Helt avgörande är också att det ges tillräckligt med resurser.
Förbundet vill ha en större fast ersättning och särskild ersättning i glesbygd där befolkningsunderlaget är lågt.

I riktlinjerna betonas att landstingens roll bör begränsas till vad som ska utföras. Hur vården utförs ska överlåtas till de som vet bäst, det vill säga vårdgivarna som fått uppdraget, utan klåfingrig detaljstyrning. Förbundet förespråkar etableringsfrihet där vårdgivare själva kan besluta var de ska starta en verksamhet
Den meddelarfrihet som gäller i den offentliga vården bör även gälla privatanställda. Alla vårdgivare bör uppmärksammas på fördelarna med att teckna kollektivavtal, anser Läkarförbundet.

Halland var först med att genomföra vårdval år 2007. Grundtankarna är att patienterna ska få välja vårdcentral. Sedan dess har vårdval införts i Stockholm och Västmanland.
Hälsoval Skåne startade med barnhälsovården den 1 januari i år och för övriga primärvården den 1 maj 2009.