SVAR: Frågan är exakt hur mycket du arbetar under veckorna. Men enligt arbetstidslagen får den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod i genomsnitt uppgå till högst 48 timmar under högst fyra månader. Semester och sjukfrånvaro under tid när arbetstagaren annars skulle arbetat likställs med fullgjord arbetstid.
Alla arbetstagare ska vidare ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet (dygnsvila) under varje period om 24 timmar. Tiden mellan midnatt och klockan 05.00 ska ingå i dygnsvilan. Men avvikelse härifrån får göras utifrån arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. Dess-utom ska arbetstagaren ha veckovila i form av minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod. I centrala kollektivavtal kan vissa avsteg från reglerna om dygnsvila och vecko­­vila tillåtas. Arbetsmiljöverket kan också ge dispens från reglerna. Avvikelser får dock inte innebära sämre regler än EG:s arbetstidsdirektiv.
Din chef har skyldighet att följa reglerna i lag och kollektivavtal, men jag avråder från att säga nej till att utföra arbete. Kontakta i stället din lokala fackliga organisation.