Det är första gången Kommunal presenterar ett välfärdsindex. Indexet är jämförelsetal som mäter vilken kvalitet de anställda anser att brukarna får, detta på en skala från 0 till 100. Där ligger trafiksektorn, som främst består av buss- och spårvagnstrafik, lägst med ett index på 44. Omsorgen för funktionshindrade ligger klart över genomsnittet med 65.

Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande, tror att en bidragande orsak är de ständiga upphandlingarna med byten av arbetsgivare.
– Man tajtar turlistorna, det ska vara allt snabbare rutter och dessutom förekommer hot och våld. Det är hög personalomsättning.
Funktionshindrade har däremot en rättighetslagstiftning, LSS, som har gjort att de kan ställa krav enligt henne.
– Det har aldrig diskuterats nedskärningar inom det området som i övriga verksamheter, säger Ylva Thörn.

Kvalitet per bransch Index
Funktionshinder  65
Hälso- & sjukvård  56
Kök & städ  56
Förskola – skola  55
Äldreomsorg  51
Trafik  44

Äldreomsorgen får indexet 51 av 100. Något som bland annat har att göra med otrygga anställningar och brist på resurser.
– Ambitionsnivån är högre än möjligheterna att utföra jobbet, säger Ylva Thörn.
Hon tycker att det finns alldeles för mycket visstidsanställningar. Fortfarande är heltider alldeles för få. 25 procent inom kommunerna har en anställning där de rings in dag för dag.

Resurser per bransch Index
Funktionshinder  65
Kök & städ  55
Förskola – skola  50
Hälso- & sjukvård  49
Trafik  44
Äldreomsorg  43

Kommunal har även gått in på resurserna. Indexet visar att äldreomsorgen har minst resurser. Äldreomsorgen får med indexet 43 lägre värden än övriga sektorer. Förutom trafiken som har 44. Däremot ligger köks- och städsidan hyfsat till med 55. Även här ligger funktionshindrade högst med 65.
Äldreomsorgen har högre index (51), när det gäller kvalité vilket pekar på att personalen gör det yttersta för att fixa jobbet trots bristande resurser.
– De sätter de äldre före sig själva och är stolta över sitt jobb men inte sin arbetsgivare, säger Ylva Thörn.

Kvalitet per län Index
Halland  60
Örebro  58
Västmanland  58
Västernorrland  58
Skåne  56
Östergötland  55
Västerbotten  55
Stockholm  53
Uppsala  53
Västra Götaland  52

Kommunals medlemmar har även synpunkter på välfärdens kvalité, mätt per län. Högst kvalité visar Halland med indexet 60 medan Stockholm och Uppsala bara har 53 och Västra Götaland 52.
När det gäller resurserna ligger dessa län också lågt.

Syftet med välfärdsindexet är att göra medlemmarnas röst tydlig i debatten. Det gör det möjligt att förbättra kvalitén inom välfärden, framför allt i tider när det kommer signaler om nedskärningar i vård och omsorg.
Ylva Thörn säger att hon inte är så naiv att hon tror att det går att uppnå siffran 100 men 60 till 65 vore ändå en rimlig nivå.

Kommunal har vänt sig till en medlemspanel på 4 500 medlemmar. Indexet bygger på svar från 3 275 medlemmar.
Alla branscher inom Kommunal finns med. Samma skala och modell används av bland annat SCB.
Kommunal ska vidareutveckla indexet och det ska publiceras två gånger om året.