De rödgröna är överens i sin kritik av den svenska Lavalutredningens förslag. Men de är inte eniga om vad som istället krävs för att garantera den svenska kollektivavtalsmodellen sedan EG-domstolen i Lavalmålet kritiserat Byggnads blockad av ett lettiskt skolbygge i Vaxholm.
De tre partierna gillar inte utredningens förslag om att begränsa fackens strejkrätt till att bara gälla, då det utländska företaget betalar sämre än minimilön och minimivillkor för semester och arbetstid.

Socialdemokraterna och miljöpartiet stöder Europafackets krav om att EU:s utstationeringsdirektiv ses över. Europafacket vill att det tydligt skrivs in i direktivet att det är tillåtet i varje EU-land att kräva mer än minimilön och minimivillkor för arbetare som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land.
Men det säger vänsterpartiet nej till, med samma argument som regeringen.
– Det är riskabelt att öppna för förändringar av direktivet. Risk­en finns att majoriteten i EU kom­mer att göra direktivet sämre, säger Josefin Brink som är vänsterpartiets talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor.
Hon vill tona ned betydelsen av att vänsterpartiet tycker som regeringen och i strid med vad socialdemokraterna och miljöpartiet kräver.
– Vi och regeringen har inte samma skäl till att inte vilja se över direktivet. Jag är inte orolig för att någon ska tolka det som att vi och regeringen har samma syn på fackliga rättigheter, ha ha, förklarar Josefin Brink.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet stöder, till skillnad från regeringen, Europafackets krav om ett socialt protokoll i EU:s fördrag. Detta protokoll ska slå fast att fackliga rättigheter går före kapitalets frihet.

Men huvudspåret för vänsterpartiet är fortfarande att i Lissabonfördraget få ett svenskt undantag för den svenska kollek­tivavtalsmodellen. Detta krav stöds även av miljöpartiet. Lissabonfördraget är ännu inte godkänt i EU. Irland har sagt nej i en folkomröstning i våras och en ny folkomröstning ska hållas där i oktober.
Josefin Brink håller med om att det kan vara svårt att som huvudkrav begära svenskt undantag i fördraget när frågan hänger på hur det går i en folkomröstning i ett annat land.
– Vi får fundera på vilka krav vårt parti ska ställa i framtiden. Jag tror att också socialdemokraterna och miljöpartiet är lite famlande just nu, säger Josefin Brink.

Lavalutredningen

Lavalutredningen fick av regeringen i uppdrag att föreslå de ändringar som måste göras i svensk lag efter EG-domstolens dom i Lavalmålet.
Utredningen vill begränsa fackens strejkrätt mot utländska företag som tillfälligt är verksamma i Sverige.
Fackliga stridsåtgärder ska då bara tillåtas om företaget inte kan visa att det betalar minimilön och minimivillkor i anställningen enligt svenska avtal och lagar.