Rapporten granskar hur avtalen mellan kommunen och privata entreprenörer ser ut, länsstyrelsens givande av tillstånd för särskilda boenden för äldre samt personalens yttrande– och meddelarfrihet.
Slutsatsen är att det råder stor skillnad mellan kommunal och privat äldreomsorg.

Offentlig äldreomsorg omfattas av grundlagens regler om medborgarnas insyn enligt offentlighetsprincipen. De anställda är garanterade yttrandefrihet och meddelarfrihet. Det är straffbart för någon chef eller myndighetsperson att försöka ta reda på vem som har läckt ut uppgifter till media.

Privat äldreomsorg kan omfattas av avtal med kommunen om medborgarnas rätt till insyn och de anställdas yttrande– och meddelarfrihet. Om entreprenören bryter mot detta är det ett avtalsbrott och inget grundlagsbrott. Det blir upp till kommunen att stämma inför domstol eller säga upp avtalet.

För privat anställda gäller lagen om företagshemligheter. Enligt den ska anställda i första hand anmäla missförhållanden till sin egen chef, till exempel vanvård enligt Lex Sarah.
Offentligt anställda ska inte prata med sin chef utan med ansvarig kommunal nämnd.
Rapporten befarar att privat anställda på grund av nuvarande regler drar sig för att anmäla enligt Lex Sarah. Därför föreslås i rapporten en lagändring som tydligare visar vad som gäller och vilka rättigheter privat anställda har att slå larm.

Socialstyrelsen har kvalitetskrav på kommunal äldrevård. Någon motsvarande finns inte för privat.
Och rapporten visar att i en tredjedel av entreprenörsavtalen så har kommunerna låtit bli att skriva in krav om kvalitetsgranskning och kontroller.
Rapporten visar även att länsstyrelserna saknar ett tillräckligt bra underlag om verksamhetens kvalitet när tillstånd beviljas för privata särskilda boenden.

Slutsatsen är att regeringen och Socialstyrelsen måste ändra lagen och ändra reglerna så att kommuner och länsstyrelser bättre än nu ställer krav om kvalitet och granskning.
– Vi tycker att det nu är en väsentlig brist i hur det fungerar inom de områden vi granskat, säger ansvarig riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen är en statlig myndighet och har till uppgift att granska statens verksamhet.