Reglerna i bussbranschavtalet gäller alla anställda, alltså även timanställda,  inom de områden där det ska tillämpas.
Om linjens längd inte överstiger 50 kilometer vid tjänstgöring i linjetrafik, ska anställd som är placerad på fast lista ha 11 timmars sammanhängande dygnsvila om inte  lokal överenskommelse träffas om annat. Detta gäller dock inte dygnsvila i samband med övertidsarbete och inte heller dygnsvila i samband med schemabyte eller byte av tjänstgöringslista. Reglerna träder i kraft vid  tidtabellsskiftet som sker närmast efter hösttidtabellen 2008, men senast 1 juli 2009.
Vidare ska ramtiden (omloppstiden) enligt reglerna vara högst 13 timmar vid linjetrafik om inte annat överenskommes lokalt.  Men om tjänsten till någon del innehåller körning på linje som är längre än 50 kilometer, får ramtiden uppgå till 13.5 timmar också utan lokal överenskommelse.  Samma sak gäller för tjänst som till någon del innehåller skoltrafik. Med sådan menas också linjetrafik som till någon del innehåller skoltrafik, liksom även linjetrafik tillgänglig för allmänheten om trafiken upprätthålls enbart på skoldagar. Också dessa regler träder i kraft vid det tidtabellsskifte som sker närmast efter hösttidtabellen 2008, dock senast 1 juli 2009.
Deltidsanställda, oavsett anställningsform, får ersättning i 75 dagar jämsides med arbete. Det är en lag och a-kassan måste följa lagen. Du kan själv kontakta dina politiker med upplysning och information om vad du anser om deltidsbegränsningen.