Det förklarade han i en debatt med LO:s ordförande om schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.
Debatten genomfördes i LO–borgen i Stockholm för att uppmärksamma den internationella fackföreningsrörelsens aktionsdag för Decent Work den 7 oktober. Decent Work kan på svenska översättas med det goda arbetet eller schyssta villkor.

Sven Otto Littorin och Wanja Lundby–Wedin var överens om schyssta villkor för alla anställda behövs. Men de var inte lika eniga om hur det ska gå till.
En stor del av debatten kom att handla om vad som ska hända efter Lavaldomen, där EG–domstolen kritiserade Byggnads kollektivavtal och blockad av ett skolbygge i Vaxholm. Även den svenska arbetsrättslagstiftningen fick kritik i domen.

Inom EU–rätten finns en proportionalitetsregel som EG–domstolen i sin dom bland annat hänvisar till. Denna regel går ut på att pröva om de fackliga kraven och stridsåtgärderna är rimliga med hänsyn till den grundläggande friheten för kapital och arbetskraft att fritt röra sig över gränserna.
I Sverige finns inget motsvarande. Här förhandlar fack och arbetsgivare normalt utan att jurister eller politiker blandar sig i och talar om vad som ska gälla. Sven Otto Littorin och Wanja Lundby–Wedin var eniga om att det borde fortsätta att vara så i Sverige.
– Lagstiftade proportionalitetsregler för över ansvaret från parterna till politiker och domstol. Det är ingen bra lösning, sa Sven Otto Littorin.

Wanja Lundby–Wedin krävde att regeringen stöder LO:s och Europafackets krav om att EU ska anta ett politiskt dokument för löntagarnas rättigheter och mot social dumping. Detta dokument vill fackföreningsrörelsen ha som ett socialt protokoll i anslutning till Lissabonfördraget, förslaget till EU:s nya grundlag.

Dessutom kräver LO och Europafacket att EU:s utstationeringsdirektiv ses över. Detta direktiv talar om vilka villkor som måste gälla för löner, arbetstider och annat för löntagare som tillfälligt arbetar i ett annat EU–land.
Domstolen har till fackföreningsrörelsens förfäran bestämt att det inte är tillåtet att kräva mer än minimivillkoren i direktivet. Fackföreningsrörelsen vill att det tydligt skrivs in i direktivet att det är tillåtet att kräva högre löner och bättre arbetsvillkor än minimireglerna och att detta kan göras i lag eller i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.

Sven Otto Littorin vill inte ställa upp bakom de krav som LO och Europafacket har.
– Först vill jag se vilken betydelse ett socialt protokoll mot social dumping får inom EU–rätten. Många EU–stater vill försämra villkoren för löntagare i utstationeringsdirektivet. Jag vill därför inte öppna upp för en översyn av direktivet. Det kan få konsekvenser vi inte vill ha och som drabbar löntagare i Sverige ännu mer, förklarade Littorin.
Han undvek noga att tala om vad han och regeringen vill driva för linje i EU i Lavalfrågan. Littorin svarade att han nu vill lyssna på vad parterna och EU–kommissionen har att säga i frågan.

Wanja Lundby–Wedin nöjde sig inte med det svaret.
– Istället för att lyssna borde du använda din mun, som du så skickligt använder i Sverige till att försvara den svenska modellen, till att göra det också i EU.
På en punkt gav dock Littorin en öppning. Om det är möjligt med så kallad react, att endast se över vissa paragrafer i utstationeringsdirektivet, så kan han tänka sig det.
Förutom Laval så diskuterade Littorin och Lundby–Wedin arbetsmiljön i Sverige. LO–ordföranden påpekade att antalet dödsolyckor på arbetsplatserna har ökat. Hon krävde mer anslag till arbetsmiljöverkets inspektioner på arbetsplatserna.

Sven Otto Littorin förklarade att det inte finns något rakt samband mellan dödsolyckor och hur mycket pengar som arbetsmiljöverket har för sitt arbete. Men han utesluter inte att det kan bli mer pengar till inspektioner i framtiden. Littorin lovade att det efter nyår skulle bli en ny träff mellan honom och ledarna för fack och arbetsgivare för att diskutera arbetsmiljöfrågor.
– Regeringen vill utveckla en ny arbetsmiljöpolitik, sa Sven Otto Littorin utan närmare gå in på vad den politiken ska innehålla.

Internationella fackföreningsrörelsens aktionsdag

Fackförbund i hela världen använder den 7 oktober som en aktionsdag för bättre arbetsvillkor. Kampanjdagen kallas för Decent Work.

Här är några siffror som har tagits fram av den fackliga internationalen IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen:
– Varje år dör 2,2 miljoner människor på grund av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar.
– 200 miljoner barn tvingas arbeta istället för att gå i skolan
– Hälften av världens arbetsföra befolkning tjänar mindre än 14 kronor om dagen.
– Fler och fler arbetstagare, särskilt kvinnor, tvingas att arbeta i den så kallade informella ekonomin, utan socialt skydd eller rättigheter.
– Företag hotar med att flytta jobben för att tvinga fram sämre löner och anställningsvillkor.
– Fackliga rättigheter urholkas. Löntagare hotas, avskedas, fängslas eller till och med dödas för att de arbetar fackligt.

På hemsidan för Decent Work, www.wddw.org finns mer information om kampanjen. Information finns också på www.lo.se.