För att uppsägning ska kunna ske måste det finnas saklig grund, som arbetsbrist eller personliga skäl. Allmänt sett är arbetsgivarens bevisbörda tyngre vid personliga skäl än vid arbetsbrist.
Innan uppsägning sker ska arbetsgivaren underrätta arbetstag-aren och dennes fackförening om att uppsägning kommer att ske, så att eventuella förhandlingar kan genomföras. Sedan kommer en uppsägningstid som varierar efter hur länge man varit anställd, om inget annat sägs i kollektivavtal.
Avsked däremot, sker omedelbart. Men för avsked krävs att arbetstagaren gjort sig skyldig till mycket allvarliga förseelser.