Förr fokuserade socialdemokraterna på rätten till ersättning. Nu riktar partiet istället in sig på rätten till åtgärder för att människor ska komma tillbaka i arbetslivet. Beskrivningen kommer från Ylva Johansson, ordförande i socialdemokraternas rådslagsgrupp som ska ta fram partiets nya välfärdspolitik.

Det är inte bara kosmetiska förändringar som ska genomföras; ”det krävs något radikalt nytt” skriver gruppen i sitt handlingsprogram för den nya välfärdspolitiken.
– Vi är väldigt självkritiska mot de system vi själva ansvarade för när vi satt i regeringsställning. Många människor hamnade i passivitet, förklarar Ylva Johansson.

Nu talar socialdemokraterna om en ”konsekvent arbetslinje i alla socialförsäkringssystem”. De är övertygade om att alla kan och bör jobba på något sätt ”om så bara en timme per vecka”.
För att det ska bli möjligt vill de införa vad de kallar en alternativ arbetsmarknad, där anställningarna är permanent subventionerade. Hur den ska se ut är dock oklart:
– Idag har vi lönebidrag och Samhall, men det har visat sig att det inte räcker. De modeller vi har är för människor med permanent nedsatt arbetsförmåga. De räcker inte till för människor som har problem i skov, till exempel MS eller vid psykisk sjukdom. Bland annat för de grupperna behövs fler verktyg, säger Ylva Johansson.

Socialdemokraterna vill också återinföra begreppet förtidspension, för en begränsad grupp. Sjuk- och aktivitetsersättning vill de avskaffa för alla under 50 år (ersättning som inte är tidsbegränsad). De vill dessutom att alla som beviljas sjuk- och aktivitetsersättning först ska ha prövat en anställning med lönebidrag eller annat anpassat arbete.
Rehabiliteringskedjan som införts av den borgerliga regeringen innebär att man endast kan få sjukpenning en begränsad tid. Den bortre parentesen för ersättning vill socialdemokraterna ta bort.
– Vi är emot den. Det regeringen genomför är en omänsklig politik. Människor ska inte kunna bli helt utförsäkrade och utan någon form av ersättning från försäkringskassan.

Hur ersättningsnivåerna ska se ut har rådslaget inte diskuterat. Tillsammans med sina partikamrater har Ylva Johansson funderat över vilka som är bäst lämpade att se till att rehabilitering och andra aktiva insatser blir av. Deras svar landade på arbetsmarknadens parter.
För att göra riskspridningen så stor som möjligt tänker sig socialdemokraterna någon form av breda avtal:
– Vi tänker oss avtal som täcker hela arbetsmarknaden eller stora delar av arbetsmarknaden, vilka i sig skulle innebära riskspridning. Vi vill förstås diskutera det här med parterna eftersom det kräver parternas aktiva medverkan. Man kan också tänka sig någon form av försäkringslösning, säger Ylva Johansson.

För dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden vill socialdemokraterna inrätta en form av ny myndighet de kallar Kraftsam. Den riktar sig mot långtidsarbetslösa, funktionshindrade som aldrig fått en chans på arbetsmarknaden, långtidssjukskrivna eller personer som fått försörjningsstöd under en lång tid. Dessa personer ska kunna ansöka om att tillhöra Kraftsam, där de får en egen personlig coach och en ”påse pengar” som ska användas till en individuell plan.