En ny lag ska göra det enklare att för invånarna att välja utförare inom äldre – och handikappomsorgen och även inom sjukvården. Lagen kallas LOV, lagen om valfrihetssystem. Den brukar i dagligt tal också kallas för Frittvalsutredningen. Den har nu överlämnats till lagrådet för yttrande.
Maria Larsson, äldre – och folkhälsominister, hoppas att LOV medför ännu fler privata aktörer, likaså fler kooperativ och ideella organisationer inom äldreomsorgen.

Lars-Åke Almqvist
Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Kommunal tycker att välfärdstjänster huvudsakligen ska bedrivas i offentlig regi men välkomnar att det är frivilligt att införa valfrihetssystem.
Däremot har Kommunal starka invändningar mot en annan utredning som pågår: Patientens rätt, Vårdval i Sverige. Regeringen är på väg att tvinga landstingen att införa vårdvalssystem. Vårdgivarna ska fritt kunna etablera sig, precis som i Stockholm.
– Helt fel att tvinga kommuner och landsting att organisera vården på ett visst sätt. Vi ska vara rädda om den lokala demokratin, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Speciellt från socialdemokratiskt håll har förslaget om obligatoriskt vårdval väckt mycket kritik.
Nu sällar sig även föreningen Gemensam Välfärd Stockholm till kritikerna. ”Utredarnas förslag syftar till att öppna sjukvården för kommersiella vårdföretag. En tvångslag införs som inom några år domineras av ett fåtal stora vårdkoncerner.”
Föreningen vänder sig skarpt emot att vårdföretagen ska få sin verksamhet betald med offentliga medel.
– Vårdens totalkostnader kommer att öka. Patienter med enklare åkommor favoriseras framför dem med en komplicerad sjukdomsbild. För patienter i glesbygd och storstädernas låginkomstområden kommer valfriheten att minska, säger tidigare socialläkaren Jan Halldin och tillägger:
– Visserligen väljer patienterna men det är framför allt vårdgivarna som kan välja mer än vad patienterna kan göra.

LOV, lagen om valfrihetssystem, ska införas den första januari 2009. Regeringen har nu skickat sitt lagförslag till lagrådet som ska yttra sig, innan riksdagen tar beslut.
”Vårdval i Sverige” är en utredning om patientens rätt som lämnade ett delbetänkande i april.