Tidigare har Arbetsmiljöverket bara utdömt vite, som det heter, i konkreta fall där överbeläggningen har gjort att det fysiska utrymmet mellan sängarna har blivit för litet. Det nya med det här föreläggandet är att man går på vårdplatsbristen i sig.

Det var läkaren Kristina Wallman som anmälde sin arbetsplats till verket och i slutet av juni kom föreläggandet. Verket skriver bland annat:
”Det är inte ovanligt att man under jourtjänstgöringen ställs inför situationer där man egentligen skulle vilja skriva in en patient som sökt akut men tvingas avstå från detta på grund av platsbristen.”
Verket riktar framför allt in sig på den ökade stress och ohälsa som blir följden för lasarettets läkare, men man nämner också övriga personalkategorier.

Lena Svensk, som arbetar på en av de hårdast drabbade klinikerna, säger att hon ändå tycker att arbetsgivaren gör mycket för att åtgärda bristerna:
– Arbetsgivaren har varit generös och satt in extrapersonal, men periodvis är det väldigt mycket patienter. I undantagsfall har det hänt att patienter har fått ligga i korridorerna.