Domstolen säger än en gång att ett värdland inte har rätt att kräva mer än minimilön enligt lag eller kollektivavtal.

Dessutom fälls Luxemburg för att ha använt begreppet ordre public på ett felaktigt sätt. Ordre public, allmän rättsordning som är av stor nationell betydelse, är en möjlighet för EU:s medlemsstater att kunna göra undantag från EU:s lagstiftning.

Luxemburg har använt begreppet för sin arbetsmarknadslagstiftning. Detta har tvingat utländska entreprenörer att betala högre lön än minimilön. Dessutom ställs olika krav om dokumentation om företagets anställda samt att dessa dokument ska förvaras i Luxemburg. Syftet har varit att Luxemburg vill ha kontroll på att den utländska arbetskraften arbetar enligt de villkor som gäller enligt avtal och arbetsmarknadslagar.

EU-kommissionen anmälde Luxemburg till EG-domstolen för brott mot utstationeringsdirektivet, som enbart kräver minimilön, samt för att begreppet Ordre Public används på ett felaktigt sätt.

Domstolen håller med kommissionen. I sin dom skriver EG-domstolen att friheten att tillhandahålla tjänster är en grundläggande princip inom EU. Denna princip får enligt domstolen inte inskränkas hur som helst och inte ensidigt av någon medlemsstat.